345-0514/01 – Final Project (RP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Art of thesis writing. - to accomplish the formal demands - to identify your readers - to sketch the content and thesis structure - to research and to critise the literature sources - to choose the aims - to schedule the methodology - to assess the experiments - to argue yours results - to evaluate your results - to examine style, grammar and format - to quot the sources by the standards

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Project is based on Diploma thesis topics. Technical and formal problems of a thesis are solved. In a technical part the project includes Analysis of problem of thesis, Materials and Experimental procedures, results treatment and evaluation and Industrial summary. Project includes Thesis subdivision and References notation of the project as a formal requirements.

Compulsory literature:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. VŠB-TU, FS. 2003 PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt, Jak psát bakalářskou práci. [online]. poslední aktualizace 14. 11. 2005. [online].[citováno 18. 11. 2008]. URL:<http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/Jak_psat.pdf Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. VŠB-TU. FS. 2005. [online] URL: <http://fph.vse.cz/publikace/jak_psat.asp Bibliografické citace. [online]. 2002. poslední aktualizace 14.1.2002. [citováno 2008-11-18]. URL: < http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace.html. BOLDIŠ, Petr. 2004a. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Cást 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. [online].Verze 3.3. c 1999–2004, [online]. poslední aktualizace 11.11. 2004. [citováno 2008-11-18]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.ps>. http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf BOLDIŠ, Petr. 2004b. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, [online]. poslední aktualizace 11. 11. 2004. [citováno 2008-11-18]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.ps>. http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://www.converter.cz/jednotky.htm ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice

Recommended literature:

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5. TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. poslední aktualizace 2005-06-16. [citováno 2005-11-09]. URL: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ www.fit.vutbr.cz/lib/slovniky.php.cs Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, D.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s. Dvořáková-Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s. Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271s. Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s. Šesták Z. Jak psát apřednášet o vědě. nakl. AV ČR 1999. ISBN 80-200-0775-5 www.pravidla.cz/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Zásady pro vypracování práce a)Úvodní část (formální náležitosti práce) b)Hlavní textová část práce c)Dodatky (přílohy, výkresy, programy, algoritmy, fotografie tabulky) d)Další závěrečné části (informační stránky, nosiče) 2) Norma ISO 690 Bibliografické citace - příklady citací 3) Formulace problému 4) Návrh metody analýzy 5) Volbu materiálů a experimentálních technik 6) Shrnutí významu řešení pro průmyslovou aplikaci 7) Prezentaci projektu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 50  0
        Other task type Other task type 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner