345-0522/03 – Právní normy v podnikání (PNP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní orientaci v platných občanských a obchodních normách týkající se problematiky podnikaní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studijní předmět nabízí základní orientaci v oblasti práva se zaměřením na normy upravující podnikání. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a zaměřují se na problematiku právní odpovědnosti, procesního práva, ústavního práva, občanského práva hmotného či procesního, a také zákony pro podnikatele. Cílem předmětu je, aby student získal orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] ŽÁKOVSKÁ, K. Základy práva pro studenty neprávnických fakult: skriptum. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. 185 s. (dostupné z: http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/41e_final_tisk.pdf) [2] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 3. února 2012, ve znění pozdějších předpisů. [3] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ze dne ze dne 25. ledna 2012, ve znění pozdějších předpisů. [4] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ze dne 21. dubna 2006, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. [7] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. [8] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. [9] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. [10] KOČIŠČÁKOVÁ, P. a GREGUŠOVA, M. Právní normy v podnikání: skriptum. [CD-ROM] 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2012. 172 s. ISBN 978-80-248-2790-2. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 281459, lokace: studovna. (dostupné z: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Pravni_normy_v_podnikani.pdf)

Doporučená literatura:

[1] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. [2] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ze dne ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. [3] ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1. 730 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 285571, lokace: volný výběr. [4] ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4. 735 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 289671, lokace: SEF. [5] HYNŠT, A. a TOMANCOVÁ, J. Vybrané základní právní pojmy: studijní text pro distanční vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Vzdělávací a poradenské centrum. 2004, 38 s. [6] TOMANCOVÁ, J. Základy práva (nejen) pro školy. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2007. 360 s. ISBN 978-80-7326-110-8. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 267265, čárový kód: 3174213593 a 3174170561, lokace: volný výběr. [7] TOMANCOVÁ, J. a SCHELLE, K. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 292 s. ISBN 80-86861-32-5. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 261374, lokace: sklad knih. [8] TOMANCOVÁ, J. a SCHELLE, K. Právní nauka pro školy i praxi. 6. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 445 s. ISBN 80-86432-78-5. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 267008, lokace: volný výběr. [9] WARD, Ian. A critical introduction to European law. London: Butterworths, 1996. ISBN 0-406-08192-1. 232 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 254172, lokace: sklad knih. [10] WALLACE, Rebecca M. M. International law: a student introduction. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1997. 329 s. ISBN 0-421-53570-9. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 250316, lokace: sklad knih. [11] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [12] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [13] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [14] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [15] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [16] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=188

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních min. 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 2. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 3. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 4. Zákon o živnostenském podnikání. 5. Zákoník práce .-pracovní smlouva,smlouva o provedení práce, smlouva o pracovní činnosti. 6. Zákoník práce.- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 7. Stavební zákon. -územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení. 8. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 9. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 10. Daně-účel a rozdělení. 11. Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 12. Zákon o správě daní a poplatků. 13. Zákon o cenách. 14. Zákon o životním prostředí a zákony související. 15. Zákon o veřejných zakázkách. Cvičení: 1. Zakládání podnikatelských subjektů, společenská smlouva, zakládací listina. 2. -"- 3. Zakládání podnikatelských subjektů, stanovy společnosti. 4. -"- 5. Obchodní závazkové vztahy - kupní smlouva. 6. -"- 7. Obchodní závazkové vztahy- smlouva o dílo, typy obstaravatelských smluv. 8. -"- 9. Obchodní závazkové vztahy - smlouva o nájmu, žaloby, žádosti. 10. -"- 11.Stavební zákon - žádost o stavební povolení, podklady ke kolaudačnímu řízení. 12. -"- 13.Daně - výpočet daně z přidané hodnoty. 14.Závěrečné cvičení. 15.Hodnocení a udělování zápočtu Seznam otázek k závěrečnému testu Č. Znění otázky 1. Občanský zákoník-vazba na podnikatelské aktivity. 2. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 3. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 4. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 5. Zákon o živnostenském podnikání. 7. Zákon o živnostenském podnikání-jeho struktura. 8. Zákoník práce-smluvní vztahy. 9. Zákoník práce-pracovní smlouva. 10.Zákoník práce-smlouva o provedení práce. 11.Zákoník práce-smlouva o pracovní činnosti. 12.Zákoník práce- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 13.Stavební zákon-územní řízení. 14.Stavební zákon-stavební řízení. 15.Stavební zákon- kolaudační řízení. 16.Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 17.Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 18.Daně-účel a rozdělení. 19.Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 20.Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 21.Daně-účel a rozdělení. 22.Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 23.Zákon o správě daní a poplatků. 24.Zákon o cenách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 30  0 3
        Písemka Písemka 55  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní