345-0522/04 – Právní normy v podnikání (PNP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní orientaci v platných občanských a obchodních normách týkající se problematiky podnikaní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studijní předmět nabízí základní orientaci v oblasti práva se zaměřením na normy upravující podnikání. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a zaměřují se na problematiku právní odpovědnosti, procesního práva, ústavního práva, občanského práva hmotného či procesního, a také zákony pro podnikatele. Cílem předmětu je, aby student získal orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] ŽÁKOVSKÁ, K. Základy práva pro studenty neprávnických fakult: skriptum. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. 185 s. (dostupné z: http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/41e_final_tisk.pdf) [2] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 3. února 2012, ve znění pozdějších předpisů. [3] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ze dne ze dne 25. ledna 2012, ve znění pozdějších předpisů. [4] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ze dne 21. dubna 2006, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. [7] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. [8] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. [9] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. [10] KOČIŠČÁKOVÁ, P. a GREGUŠOVA, M. Právní normy v podnikání: skriptum. [CD-ROM] 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2012. 172 s. ISBN 978-80-248-2790-2. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 281459, lokace: studovna. (dostupné z: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Pravni_normy_v_podnikani.pdf)

Doporučená literatura:

[1] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. [2] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ze dne ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. [3] ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1. 730 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 285571, lokace: volný výběr. [4] ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4. 735 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 289671, lokace: SEF. [5] HYNŠT, A. a TOMANCOVÁ, J. Vybrané základní právní pojmy: studijní text pro distanční vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Vzdělávací a poradenské centrum. 2004, 38 s. [6] TOMANCOVÁ, J. Základy práva (nejen) pro školy. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2007. 360 s. ISBN 978-80-7326-110-8. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 267265, čárový kód: 3174213593 a 3174170561, lokace: volný výběr. [7] TOMANCOVÁ, J. a SCHELLE, K. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 292 s. ISBN 80-86861-32-5. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 261374, lokace: sklad knih. [8] TOMANCOVÁ, J. a SCHELLE, K. Právní nauka pro školy i praxi. 6. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 445 s. ISBN 80-86432-78-5. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 267008, lokace: volný výběr. [9] WARD, Ian. A critical introduction to European law. London: Butterworths, 1996. ISBN 0-406-08192-1. 232 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 254172, lokace: sklad knih. [10] WALLACE, Rebecca M. M. International law: a student introduction. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1997. 329 s. ISBN 0-421-53570-9. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 250316, lokace: sklad knih. [11] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [12] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [13] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [14] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [15] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [16] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=188

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 2. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 3. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 4. Zákon o živnostenském podnikání. 5. Zákoník práce .-pracovní smlouva,smlouva o provedení práce, smlouva o pracovní činnosti. 6. Zákoník práce.- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 7. Stavební zákon. -územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení. 8. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 9. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 10. Daně-účel a rozdělení. 11. Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 12. Zákon o správě daní a poplatků. 13. Zákon o cenách. 14. Zákon o životním prostředí a zákony související. 15. Zákon o veřejných zakázkách. Semináře: 1. Zakládání podnikatelských subjektů, společenská smlouva, zakládací listina, stanovy společnosti. 2. Obchodní závazkové vztahy - kupní smlouva,smlouva o dílo, typy obstaravatelských smluv, smlouva o nájmu, žaloby, žádosti. 3. Stavební zákon - žádost o stavební povolení, podklady ke kolaudačnímu řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 55  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku