345-0522/08 – Právní normy v podnikání (PNP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní orientaci v platných občanských a obchodních normách týkající se problematiky podnikaní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studijní předmět nabízí základní orientaci v oblasti práva se zaměřením na normy upravující podnikání. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a zaměřují se na problematiku právní odpovědnosti, procesního práva, ústavního práva, občanského práva hmotného či procesního, a také zákony pro podnikatele. Cílem předmětu je, aby student získal orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] ŽÁKOVSKÁ, K. Základy práva pro studenty neprávnických fakult: skriptum. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. 185 s. (dostupné z: http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/41e_final_tisk.pdf) [2] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 3. února 2012, ve znění pozdějších předpisů. [3] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ze dne ze dne 25. ledna 2012, ve znění pozdějších předpisů. [4] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ze dne 21. dubna 2006, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. [7] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. [8] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. [9] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. [10] KOČIŠČÁKOVÁ, P. a GREGUŠOVA, M. Právní normy v podnikání: skriptum. [CD-ROM] 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2012. 172 s. ISBN 978-80-248-2790-2. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 281459, lokace: studovna. (dostupné z: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Pravni_normy_v_podnikani.pdf)

Doporučená literatura:

[1] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. [2] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ze dne ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. [3] ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1. 730 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 285571, lokace: volný výběr. [4] ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4. 735 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 289671, lokace: SEF. [5] HYNŠT, A. a TOMANCOVÁ, J. Vybrané základní právní pojmy: studijní text pro distanční vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Vzdělávací a poradenské centrum. 2004, 38 s. [6] TOMANCOVÁ, J. Základy práva (nejen) pro školy. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2007. 360 s. ISBN 978-80-7326-110-8. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 267265, čárový kód: 3174213593 a 3174170561, lokace: volný výběr. [7] TOMANCOVÁ, J. a SCHELLE, K. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 292 s. ISBN 80-86861-32-5. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 261374, lokace: sklad knih. [8] TOMANCOVÁ, J. a SCHELLE, K. Právní nauka pro školy i praxi. 6. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 445 s. ISBN 80-86432-78-5. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 267008, lokace: volný výběr. [9] WARD, Ian. A critical introduction to European law. London: Butterworths, 1996. ISBN 0-406-08192-1. 232 s. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 254172, lokace: sklad knih. [10] WALLACE, Rebecca M. M. International law: a student introduction. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1997. 329 s. ISBN 0-421-53570-9. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 250316, lokace: sklad knih. [11] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [12] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [13] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [14] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [15] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [16] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• individuální zadání seminárních prací, konzultace s každým studentem na cvičení, • dva písemné testy, • posouzení odborné a formální úrovně odevzdané seminární práce.

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=188

Další požadavky na studenta

Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1. (první) konzultaci. Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 2. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 3. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 4. Zákon o živnostenském podnikání. 5. Zákoník práce .-pracovní smlouva,smlouva o provedení práce, smlouva o pracovní činnosti. 6. Zákoník práce.- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 7. Stavební zákon. -územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení. 8. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 9. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 10. Daně-účel a rozdělení. 11. Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 12. Zákon o správě daní a poplatků. 13. Zákon o cenách. 14. Zákon o životním prostředí a zákony související. 15. Zákon o veřejných zakázkách. Semináře: 1. Zakládání podnikatelských subjektů, společenská smlouva, zakládací listina, stanovy společnosti. 2. Obchodní závazkové vztahy - kupní smlouva,smlouva o dílo, typy obstaravatelských smluv, smlouva o nájmu, žaloby, žádosti. 3. Stavební zákon - žádost o stavební povolení, podklady ke kolaudačnímu řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 50  26 1
        Semestrální projekt Projekt 35  22 1
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  3 1
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci. Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2020/2021 zimní