345-0523/01 – Management Methods and Technique (MTŘ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti - budou umět vysvětlit úlohu a význam manažerských technik v praxi, - budou umět vysvětlit pojmy manažerské metody a techniky, - dokáží k jednotlivým oblastem managementu přiřadit konkrétní používané techniky, - získají informace k jednotlivým metodám a technikám, - budou umět zhodnotit v praxi používané metody a techniky.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Úloha a význam managerských technik v praxi, techniky prognózování, strategické analýzy, strategické plánování, řízení podle cílů, techniky delegování, techniky time managementu, učící se organizace, metody rozhodování, kontrolní techniky, techniky sebeprezentace - manager a komunikace.

Compulsory literature:

[1] WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9 [2] ŠULEŘ, O. Manažerské techniky I. Olomouc: Rubico, s. r. o., 1995. 225s.ISBN 80-85839-06-7 [3] ŠULEŘ, O. Manažerské techniky II. Olomouc: Rubico, s. r. o., 1997.213 s. ISBN 80-85839-19-9 [4] KONEČNÝ, M., TRNKA, R., NOVÁK, J. Metody a technika řízení. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80- 248-0609-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Plánování – techniky prognózování, statistické, subjektivní, technologického předvídání, kroky vytváření efektivních předpokladů 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií 5. Techniky strategického plánování –modely, aplikace modelů 6. Vedení – řízení podle cílů (MBO), techniky rozhodování 7. Techniky delegování- důvody, bariéry, problémy, postupy 8. Organizování – krizový management 9. Organizování – organizační změny 10.Organizování –reengineering 11.Techniky time managementu 12.Kontrolování – význam, kontrolní proces 13.Kontrolování –kontrolní techniky 14.Techniky sebeprezentace 15.Controlling Cvičení: 1. Brainstorming 2. Paretovo pravidlo 3. Vícekritériální rozhodování 4. Ishikawův diagram 5. Techniky prognózování 6. Statistické metody 7. Subjektivní metody 8. Metody technologického předvídání 9. Kroky vytváření efektivních předpokladů 10.Krizový management a organizační změny 11.Reengineering 12.Techniky time managementu 13.Kontrolní techniky 14.Kontrolní techniky 15.Závěrečný test Otázky závěrečného testu 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Techniky prognózování – význam předvídání vývoje, princip základních technik 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií, modely, aplikace modelů 5. Strategické myšlení – definice, přínosy, překážky, principy úspěšného strategického myšlení, 6. Strategické alternativy 7. Strategické plánovací modely 8. Řízení podle cílů (MBO) 9. Techniky delegování– význam, bariéry, překážky, postup delegování 10.Efektivní porada – význam, zásady, účastníci, zvláštní typy porad 11.Krizový management – definice, základní prvky, stupně ohrožení, krizová strategie 12.Organizační změny – reorganizace, restrukturalizace, reengineering 13.Organizační struktura – modelování org. struktur 14.Techniky time managementu 15.Učící se organizace – principy, definice, charakteristika, bariéry 16.Techniky rozhodování a řešení problémů 17.Faktory ovlivňující hledání řešení 18.Techniky sebeprezentace 19.Kontrolní techniky 20.Techniky v personálním managementu 21.Dodavatelsko- odběratelské vztahy, výběr dodavatele 22.Projektový management - metody síťové analýzy 23.Vícekritériální rozhodování 24.Controling 25.Kalkulační metody 26.Metody modelování nákladů 27.Výrobková optimalizace, ekonomická optimalizace, stanovení optimální varianty 28.Techniky plánování jakosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Written exam Written test 30  0 3
        Other task type Other task type 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.