345-0545/01 – Průmyslové inženýrství praktikum (PINP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity15
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu bude prohloubení znalostí a dovedností požadovaných praxí v základních oblastech průmyslového inženýrství. Studenti budou aktivně zapojeni do praxe již v průběhu studia. Možnost získání témat závěrečných prací z podniků. Možnost aplikace nabytých teoretických znalostí do praxe formou projektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Průmyslové inženýrství patří obory, které jsou vyžadovány praxí. Kombinuje technické znalosti inženýrských oborů s poznatky z podnikového řízení. Snahou a úkolem průmyslového inženýra je co nejefektivnější využívání podnikových zdrojů (finanční zdroje, výroba, informace, znalosti a dovednosti samotných lidí). Cílem je optimalizace a zlepšování jak výrobních, tak nevýrobních procesů. Tento předmět je zaměřen na ucelené řešení individuálně zadané problematiky. Jsou zadávány převážně aktuální témata vyplývající z řešení výzkumných úkolů katedry Mechanické technologie, nebo z úkolů smluvního výzkumu této katedry, případně individuálně získaná témata z technické praxe. Práce je individuální, přičemž do řešení zadaného problému jsou zapojováni i další akademičtí pracovníci a z velké části rovněž konzultanti z firem, které jsou zadavateli problému. Častou součástí řešení zadané problematiky je práce v zadávající firmě, konzultace s odborníky z průmyslových podniků, přednášky odborníků z praxe. Vzhledem k tomu, že tento předmět je ve významné míře založen i na samostatné práci studenta, konzultacích a případné práci ve firmě, samostatné vyhledávání a studium literatury a jiných zdrojů, je předmět ohodnocen větším počtem kreditů ve vztahu k počtu plánovaných hodin konzultací, než je obvyklé u ostatních studijních předmětů.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce [online]. FS,VŠB-TUO. 2005. Poslední aktualizace 1. 10. 2017. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9 BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. [vid 20017-11-09]. URL: ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice TKAČÍKOVÁ, DANIELA Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. Poslední aktualizace 2015-12-03. [vid. 2017-11-09]. Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. www.fit.vutbr.cz/lib/slovniky.php.cs FIALKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s. LIKER, Jeffrey K. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového výrobce. Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-173-7. KOŠTURIAK, Ján a Zbyněk FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. LIKER, Jeffrey K. The Toyota way : 14 management principles from the world's greatest manufacturer; Bibliografie na s. 379-385

Doporučená literatura:

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5. ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s. Pravidla.cz: pravidla českého provopisu [online].2012. Dostupné z: www.pravidla.cz/. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-098-0. CROLL, Alistair a Benjamin YOSKOVITZ. Lean analýza: využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího startupu. Přeložil Viktor JUREK. V Brně: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0507-5. CHASE, Richard B, Nicholas J AQUILANO a F JACOBS. Production and operations management: manufacturing and services. 8th ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1998, xx, 889 p. ISBN 0-256-22556-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Časový harmonogram předmětu Průmyslové inženýrství praktikum • Do 3. týdne výuky předložit osnovu práce s rešerší (cíle DP, studium literárních zdrojů, včetně zahraničních). • Do 7. týdne výuky předložit pracovní verzi hlavní části práce (body budou uděleny dle rozsahu a kvality práce), práce bude obsahovat průzkum na pracovišti a vstupní analýzu, stručný přehled teoretických poznatků v dané oblasti, metody potřebné pro vlastní řešení práce). • Do 9. týdne výuky předložit pracovní verzi celé práce a provést prezentaci (body budou uděleny dle podle rozsahu a kvality), práce bude obsahovat návrhy řešení a jejich zpracování. • Obhajoba semestrálního projektu (9. týden). Podrobnější informace jsou uvedeny v LMS. Bodové hodnocení semestrální práce zahrnuje plnění kvalitativních požadavků (obsah, rozsah a grafické zpracování) práce, vlastní prezentaci práce a rovněž dodržení stanovených termínů.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vývoj průmyslového inženýrství. 2. Základní koncepty Lean. 3. Lidský činitel v průmyslovém inženýrství. 4. Nástroje mapování toku hodnot a procesů. 5. Kvantitativní metody pro podporu rozhodování. 6. Štíhlá administrativa. 7. Operační management v praxi. 8. Průmysl 4.0. 9. Přednáška z praxe. Cvičení doplňují bloky přednášek a jsou zaměřeny zejména na získávání praktických zkušeností vyžadovaných praxí. Cvičení: 1. Zadání tématu. 2.-3. Analýza současného stavu zadané problematiky. 4.-6. Rozbor problémů, identifikace slabých míst. 7.-8. Návrhy a varianty řešení. 9. Prezentace projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 50  26
        Obhajoba projektu Jiný typ úlohy 50  25
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace (osobní nebo online) dle dohody s vedoucím práce v průběhu semestru (minimálně 1). V zápočtovém týdnu předložit kompletní verzi diplomové práce a obhájit prezentaci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní