345-0716/01 – Management and Enterprise ()

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod do problematiky podnikání – dělení podniků a typy organizací 2. Charakteristika malých a středních podniků, a velkých podniků 3. Ochrana hospodářské soutěže – úloha státu v ekonomice, podnik v podmínkách konkurence, monopolu a oligopolu 4. Podnik jako součást národního hospodářství 5. Organizace podniku – právní formy podnikání a kriteria jejich volby 6. Sdružení k podnikání 7. Vnitřní organizace podniku – typy vnitřních organizačních struktur 8. Projektování organizační činnosti 9. Plánování v podniku – časové a věcné plánování 10.Investiční činnost podniku 11.Finanční řízení podniku 12.Finanční kontrola a analýza 13.Sanace a zánik podniku 14.Konstrukce podnikatelského záměru 15.Sanace a zánik podniku Cvičení: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů 2. Průřez právními předpisy pro oblast podnikání 3. Analýza podnikatelského prostředí 4. Analýza legislativního rámce pro zahájení podnikání 5. Stavba struktury podnikatelského plánu 6. Příklad – konstrukce ekonomického projektu podnikatelského plánu 7. Příklad – sestavení ekonomického projektu 8. Test, analýza obsahu a vyhodnocení testu 9. Příklad – konstrukce investičního projektu 10.Příklad – sestavení investičního projektu 11.Analýza ekonomické situace podniku 12.Test, zadání programu 13.Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování 14.Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce 15.Hodnocení práce studenta v průběhu cvičení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2102R004) Operation, Economics and Management in Raw Materials Mining(95) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner