346-0004/01 – Metrology and Quality Management Control (MaŘJ)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits5
Subject guarantorIng. Šárka Tichá, Ph.D.Subject version guarantorIng. Šárka Tichá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Develop knowledge of the fundamentals of metrology, to meet the basic legal document in the field of Metrology - Metrology Act, as amended by Act No. 119/2000 Coll. Develop and apply knowledge from the baseline parameters of machine parts on specific tasks. Statistically evaluate the measured data .- express the uncertainty of measurement, the measurement result Meet the basics of quality management and the use of statistical methods in quality control

Teaching methods

Summary

The subject belongs to a group of professional předmětů.Studenti acquire basic terminology in metrology, fundamental principles of measurement, basic data processing. Develops in-depth methodology for measuring length, plane angle, detecting variations in shape and position of surface roughness evaluation, control selected parameters of machine parts (threads, gear wheels), including the principles gauges. An integral part of teaching the chapter on process automation measurement and measurement of coordinate measuring strojích. Teaching are passages concerning the foundations of quality management and use of statistical methods in quality management. Theoretical findings are verified in practical exercises in laboratory.

Compulsory literature:

MLČOCH, Lubomir; SLIMÁK, Ivan. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s. OBMAŠČÍK, Michal; SLIMÁK, Ivan; MADUDA, Miroslav. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 1987. 271 s. DVOŘÁK, Rudolf; CHMELÍK, Václav; MAREK, Mirko. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992. 150 s. OBMAŠČÍK, Michal. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina : MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3 TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X TICHÁ, Šárka; ADAMEC, Jaromír. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2008, 92 s. ISBN 978-80-248-1916-7 Zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2, Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 88 s. ISBN 80-248-1209-6 NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Růžena; PLURA,Jiří; TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní systémy řízení jakosti/Quality Management. Praha : Management Press, 1998. 280 s.. ISBN80-85943-63-8 NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU, 1996. 99 s.. ISBN 80-7078-318-4

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření . Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení. Kontrolní test.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Význam metrologie a rozdělení. Zákon o metrologii. Schémata návaznosti 2. Jednotky SI, Chyby měření, nejistoty. Interference světla. Metrologie délky (lícování, koncové měrky, kalibry) 3. Rozdělení měřidel - principy měřidel (mechanický, mechanicko-optický, pneumatický, elektrický,Délkoměry. Interferometry. Optické měřící metody Kolimační měřidla. Měřicí mikroskopy, projektory 5. Metrologie rovinného úhlu. Měření svislé a vodorovné polohy Měření a kontrola kuželů 6. Měření a kontrola závitů, ozubených kol 7. Odchylky tvaru a polohy 8. Kontrola drsnosti. 9. Speciální měřidla, velké rozměry a malých děr 10. Souřadnicové měřicí stroje. Odměřovací systémy.Sledovací měřidla. Třídící automaty. Vícerozměrová měřidla 11. Základy řízení jakosti – znaky jakosti, spirála jakosti, náklady na jakost. 12., 13. Statistické metody v řízení jakosti (kontrolní tabulky, histogramy, vývojové diagramy, regulační diagramy, ...). 14. Statistická přejímka. ..) Osnova cvičení: Cvičení č.1: Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratoři, základy zpracování naměřených hodnot. Cvičení č.2,3: Seznámení s jednotlivými úlohami Cvičení č.4-12: Měření úloh č.1 až 9 včetně vypracování protokolu o měření Cvičení č.13: Procvičování na příkladech využití statistických metod v řízení jakosti Cvičení č. 14: Dopracování protokolů, konzultace k probrané látce, zápočet. Seznam úloh: Úloha č.1: Přímá a nepřímá metoda měření Úloha č.2: Kontrola koncových měrek Úloha č.3: Kontrola otvorů Úloha č.4: Kontrola rovinného úhlu Úloha č.5: Kontrola kuželů Úloha č.6: Kontrola středního průměru vnějšího závitu třídrátkovou metodou Úloha č.7: Kontrola závitových kalibrů Úloha č.8: Kontrola kalibrů pro kontrolu děr Úloha č.9: Kontrola drsnosti povrchu Interní směrnice: Studenti jsou povinni vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami a pracovními rukavicemi pro metrologická měření

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner