346-0004/01 – Metrologie a řízení jakosti (MaŘJ)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuIng. Šárka Tichá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Šárka Tichá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření Seznámit se se základy řízení jakosti a využití statistických metod v řízení jakosti.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů.Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, zjišťování odchylek tvaru a polohy, hodnocení drsnosti povrchu, kontroly parametrů vybraných strojních součástí (závity, ozubená kola), včetně principů měřidel. Nedílnou součásti výuky jsou kapitoly věnované automatizaci procesů měření a měření na třísouřadnicových měřicích strojích.Součásti výuky jsou pasáže týkající se základů řízení jakosti a použití statistických metod v řízení jakosti. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

MLČOCH, Lubomir; SLIMÁK, Ivan. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s. OBMAŠČÍK, Michal; SLIMÁK, Ivan; MADUDA, Miroslav. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 1987. 271 s. DVOŘÁK, Rudolf; CHMELÍK, Václav; MAREK, Mirko. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992. 150 s. OBMAŠČÍK, Michal. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina : MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3 TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X TICHÁ, Šárka; ADAMEC, Jaromír. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2008, 92 s. ISBN 978-80-248-1916-7 Zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2, Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 88 s. ISBN 80-248-1209-6 NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Růžena; PLURA,Jiří; TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní systémy řízení jakosti/Quality Management. Praha : Management Press, 1998. 280 s.. ISBN80-85943-63-8 NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU, 1996. 99 s.. ISBN 80-7078-318-4

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření . Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení. Kontrolní test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Význam metrologie a rozdělení. Zákon o metrologii. Schémata návaznosti 2. Jednotky SI, Chyby měření, nejistoty. Interference světla. Metrologie délky (lícování, koncové měrky, kalibry) 3. Rozdělení měřidel - principy měřidel (mechanický, mechanicko-optický, pneumatický, elektrický,Délkoměry. Interferometry. Optické měřící metody Kolimační měřidla. Měřicí mikroskopy, projektory 5. Metrologie rovinného úhlu. Měření svislé a vodorovné polohy Měření a kontrola kuželů 6. Měření a kontrola závitů, ozubených kol 7. Odchylky tvaru a polohy 8. Kontrola drsnosti. 9. Speciální měřidla, velké rozměry a malých děr 10. Souřadnicové měřicí stroje. Odměřovací systémy.Sledovací měřidla. Třídící automaty. Vícerozměrová měřidla 11. Základy řízení jakosti – znaky jakosti, spirála jakosti, náklady na jakost. 12., 13. Statistické metody v řízení jakosti (kontrolní tabulky, histogramy, vývojové diagramy, regulační diagramy, ...). 14. Statistická přejímka. ..) Osnova cvičení: Cvičení č.1: Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratoři, základy zpracování naměřených hodnot. Cvičení č.2,3: Seznámení s jednotlivými úlohami Cvičení č.4-12: Měření úloh č.1 až 9 včetně vypracování protokolu o měření Cvičení č.13: Procvičování na příkladech využití statistických metod v řízení jakosti Cvičení č. 14: Dopracování protokolů, konzultace k probrané látce, zápočet. Seznam úloh: Úloha č.1: Přímá a nepřímá metoda měření Úloha č.2: Kontrola koncových měrek Úloha č.3: Kontrola otvorů Úloha č.4: Kontrola rovinného úhlu Úloha č.5: Kontrola kuželů Úloha č.6: Kontrola středního průměru vnějšího závitu třídrátkovou metodou Úloha č.7: Kontrola závitových kalibrů Úloha č.8: Kontrola kalibrů pro kontrolu děr Úloha č.9: Kontrola drsnosti povrchu Interní směrnice: Studenti jsou povinni vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami a pracovními rukavicemi pro metrologická měření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.