346-0048/03 – Řízení jakosti (RJ)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu studenti rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámí se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Naučí se rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Seznámí s normou ISO 9001 a naučí se aplikovat nástroje řízení kvality v praxi. Budou umět statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření a seznámí se se základy řízení jakosti a využití statistických metod v řízení jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů.Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii a řízení kvality. Nedílnou součásti výuky jsou kapitoly věnované automatizaci procesů měření a měření na třísouřadnicových měřicích strojích. Součástí výuky jsou pasáže týkající se základů řízení jakosti a použití statistických metod v řízení jakosti. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

MLČOCH, Lubomir; SLIMÁK, Ivan. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s. OBMAŠČÍK, Michal; SLIMÁK, Ivan; MADUDA, Miroslav. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 1987. 271 s. TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2, Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 88 s. ISBN 80-248-1209-6

Doporučená literatura:

NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Růžena; PLURA,Jiří; TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní systémy řízení jakosti/Quality Management. Praha : Management Press, 1998. 280 s.. ISBN80-85943-63-8 NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU, 1996. 99 s.. ISBN 80-7078-318-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 testy 2 programy

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Význam metrologie a rozdělení. Schémata návaznosti 2. Zákon o metrologii. 3. Jednotky SI, Chyby měření, nejistoty. 4. Kontrola drsnosti a integrita povrchu – složky, metody kontroly 5. Souřadnicové měřicí stroje. Odměřovací systémy. Sledovací měřidla. 6. Třídící automaty. Vícerozměrová měřidla. 7. Základy řízení jakosti – znaky jakosti, spirála jakosti, náklady na jakost. 8. Základy řízení kvality (základní pojmy, znaky kvality, spirála kvality, náklady na kvalitu, koncepce řízení kvality) 9. Statistické metody v řízení kvality. 10. Regulační diagramy (měřením, srovnáváním) 11. Základy statistické přejímky 12. Hodnocení způsobilosti procesu, výrobního zařízení měřících prostředků – indexy způsobilosti 13. Příručka kvality. Řád podnikové metrologie 14. Lidský faktor v řízení jakosti

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku