346-0307/01 – Assembling Technology (TM)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Subject version guarantorIng. Milan Vlček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VLC30 Ing. Milan Vlček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je definovat, detailně popsat a začlenit proces montáže do oblasti výroby. Absolvent předmětu bude schopen navrhnout postup montáže výrobního zařízení a zhodnotit jeho vliv na výslednou přesnost zařízení.

Teaching methods

Summary

Teaching is sighting to teoretical and practical understanding of final period of production. Estimation production results by technical, quality and economist aspects.

Compulsory literature:

BILÍK, Oldřich. Obrábění 1 – 2. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2002. 80 s. ISBN 80-248-0033-0. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II – 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1822-1. KAUFMAN, M. a kol. Racionalizace interních montáží. Praha : SNTL Alfa Praha, 1980. 350 s. SLANINA, F. a kol. Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Bratislava : Alfa Bratislava, 1990.

Recommended literature:

SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 2005. 651. p. ISBN 0-19-514206-3. WHITNEY, Daniel E. Mechanical Assemblies: Their Design, Manufacture, and Role in Product Development.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod. Základní pojmy, druhy uložení, zásady tolerování. 2 Vybrané stati z teorie pravděpodobnosti, praktické aplikace. 3 Rozměrové obvody a metody jejich řešení. 4 Rozměrové obvody osových vzdáleností, úchylky souososti. 5 Spojování součástí, metody a spojovací elementy. 6 Montážní postupy a montážní práce. 7 Montáž rychloběžných strojů a zařízení a vyvažování. 8 Montáž hřídelů a ložisek. 9 Montáž ozubených a řetězových převodů. 10 Montáž elementů pneumatických a hydraulických. 11 Organizace a technologické schéma montáže. 12 Kontrola při montáži. 13 Montáž technologického zařízení velkých investičních celků. 14 Automatizace montážního procesu. Člověk a jeho postavení v montážním procesu. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Zahájení, procvičení základních pojmů lícování a tolerování. 2 Charakteristiky rozdělení náhodné proměnné – výpočty. 3 Řešení příkladů rozměrových obvodů. 4 Řešení rozměrových obvodů – PROGRAM č.1. 5 Procvičení montážních metod. 6 Řešení složitého rozměrového obvodu – PROGRAM č.2. 7 Montážní schéma a montážní postupy – příklady. 8 Rozbor výkresu sestav a podsestav strojů a zařízení. 9 Vyvažování rotujících součástí – příklady. 10 Kontrolní TEST č.1, zadání technologického postupu montáže – PROGRAM č.3. 11 Montáž hřídelů a ložisek, příprava, kontrola polohy. 12 Práce na programu č.3. 13 Automatizace a robotizace montážních prací – příklady. 14 Odevzdání programů, kontrolní TEST č.2, zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Kategorizace prvků stroje z hlediska montáže. 2 Principy a druhy montáže, montážní schéma. 3 Technologičnost montáže, kvalita strojních součástí. 4 Výpočet výsledných rozměrů a tolerancí při montáži. 5 Rozměrové obvody a metody jejich řešení. 7 Úplná a neúplná vyměnitelnost. 8 Přizpůsobení a selekce, použití v montážní praxi. 9 Kompenzace výsledného rozměru členů montážní skupiny. 10 Kontrola při montáži, metody a měřidla. 11 Rozebíratelné spoje a jejich charakteristiky. 12 Nerozebíratelmé spoje a jejich charakteristiky. 13 Montáž hřídelů a ložisek. 14 Montáž rychloběžných strojů a zařízení. 15 Montáž ozubených převodů. 16 Montáž řetězových převodů. 17 Zařízení velkých investičních celků a jejich montáž. 18 Montážní postupy, práce při montáži. 19 Montáž těžkých a rozměrných strojů. 20 Tlakové spoje a jejich montáž. 21 Spojování změnou teploty, charakteristiky. 22 Mechanizace a automatizace montážních prací. 23 Montážní linky a jejich synchronizace. 24 Technologie externích montáží. 25 Technologie interních montáží. 26 Rozměrové obvody osových vzdáleností. 27 Druhy montážních uložení a zásady tolerování. 28 Člověk a jeho postavení v montážním procesu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner