346-0310/04 – Fundamentals of Mechanical Engineering Technology II (ZSTII)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Při absolvování tohoto předmětu se seznámíte se základními obraběčskými operacemi (soustružení, frézování, vrtání, ruční) a naučíte se používat základní dílenská měřidla.

Teaching methods

Summary

Tento předmět obsahuje ucelenou část o technologiích obrábění a základů měření (metrologie). Probírá základní pojmy obrábění z obráběcích operací – soustružení, frézování, vrtání, hoblování, obrážení, broušení a zejména ruční obrábění. Dále pak seznamuje studenty se základy měření délek, průměrů (vnitřních a vnějších) a úhlů na nejpoužívanějších dílenských měřidlech. Součástí je aktivní účast v laboratořích a praktické ověření znalostí na soustruhu, frézce a při ručním obrábění zadané součásti a proměření zadané součásti, včetně jejích zakreslení na výrobní výkres.

Compulsory literature:

[1] TICHÁ Š., ČADA, R., ADAMEC, J. a kol.: Základy strojírenské technologie, VŠB Ostrava, 1996, I. vyd., 108 s., ISBN 80-7078-300-1. [2] HRUBÝ, VRBA. Základy technologie obrábění, VŠB Ostrava [3] BRYCHTA J. Návody do cvičení z obrábění, VŠB - TU Ostrava, 1999 [4] http://home.vsb.cz/robert.cep

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pro úspěšné vykonání předmětu je nutné vypracovat rešerši dle zadání pedagoga v rozsahu cca 10-15 stran A4, která bude zadána na prvním soustředění. Obsah a témata jsou dány náplní předmětu, tedy základní technologie obrábění a metrologie. Součástí soustředění je návštěva laboratoří katedry s praktickými ukázkami soustružení a frézování a exkurze po ostatních obráběcích operacích.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Semestral project 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner