346-0317/01 – Engineering Technologies II (ST II)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
ZLA063 Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Part-time Graded credit 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The completion of this course will learn the basic operations obraběčskými and get knowledge of how to measure the standard measurement tasks.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Basic course in which students learn about the main methods of operation, with the specialized terminology. This course is a basic tool, machine, choice of materials and methods of creation of technological processes for the production of simple components, including basic calculations. In this course, students will be familiar with the technology division of the material basis of measurement of machine parts and technology of machining operations.

Compulsory literature:

[1] PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. [2] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012.

Recommended literature:

[1] STAHL, J-E. METAL CUTTING – Theories and models. Sweden : Division of Production and Materials Engineering. Lund University Sweden, 2012. 580 s. ISBN 978-91-637-1336-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

During the semester you work and have submitted: 1st Program .... 30 points 2nd Program ... 30 points Test ................ 30 points Activity ........... 10 points TOTAL max 100 points

E-learning

Other requirements

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s hlavními metodami obrábění a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V tomto předmětu budou studenti seznámeni s technologiemi dělení materiálu, základy měření strojních součástí a technologiemi jednotlivých operací třískového obrábění. 1. Úvodní přednáška, plán přednášek, obecné pojmy, základy metrologie, chyby měření, parametry drsnosti a jejich měření. 2. Terminologie, rozdělení metod obrábění, popis řezného nástroje, pohyby při obrábění, nástrojové roviny a úhly. 3. Teplo a teplota při obrábění, tepelná bilance, řezné prostředí, opotřebení břitu nástroje, trvanlivost a životnost nástroje, řezivost nástroje a obrobitelnost materiálu. 4. Nástrojové materiály (nástrojové oceli, slinuté karbidy, řezná keramika, cermety, kubický nitrid boru, diamant). 5. Soustružení a frézování. 6. Vrtání, hoblování, obrážení, protahování, protlačování, broušení, dělení materiálu. 7. Nekonvenční metody obrábění, zhodnocení předmětu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Basic course in which students learn about the main methods of operation, with the specialized terminology. This course is a basic tool, machine, choice of materials and methods of creation of technological processes of production simple parts, including basic calculations. In this course, students will be familiar with the technology division materials, basic measurement of machine parts and technology of machining operations. 1st Introductory lecture, lecture schedule, general concepts, metrology, measurement errors, roughness parameters and their measurement. 2nd Terminology, a division of machining methods, description of the cutting tool movement during machining, tool and plane angles. 3rd Heat and temperature during machining, heat balance, cutting environment, cutting edge wear, durability and tool life, machinability rustiness tools and materials. 4th Tool materials (tool steels, cemented carbides, cutting ceramics, cermets, cubic boron nitride, diamond). 5th Turning and milling. 6th Drilling, planing, slotting, broaching, extruding, grinding, cutting material. 7th Non-conventional machining methods, evaluation of the course.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51 3
        Other task type Other task type 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Summer
2015/2016 Summer