346-0320/03 – Technická měření a metrologie (TMaM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
KOW0022 Ing. Filip Kowalovski
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
KRU0104 Ing. Jiří Krutilek
LIC0016 Ing. Jiří Lichovník
MIC0206 Ing. Jakub Michalski
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SZK0016 Ing. Pavel Szkandera, Ph.D.
SZO0033 Ing. Tomáš Szotkowski
STE376 Ing. Petr Štefek, MBA
SVE0064 Ing. Jiří Švec
TIL0009 Ing. Jakub Till, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
ZEL0065 Ing. Jan Zelinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s úlohou metrologie v systému řízení kvality. Seznámit studenty se základním právním dokumentem v oblasti metrologie – zákonem o metrologii v platném znění. Přispět k osvojení vědomosti a dovednosti při zpracování naměřených dat – vyjádření chyby měření, nejistoty měření, výsledku měření. Rozvinout teoretické vědomosti a praktické dovednosti ze základů metrologie délky rovinného úhlu, kontroly některých parametrů vybraných součástí. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data - vyjádření nejistot měření, výsledku měření. Seznámit studenty se základy měření a kontroly na třísouřadnicovém měřicím stroji.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty: Matematika I, Základy strojírenství, Technologie tváření, slévání a svařování, Technologie obrábění. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, získají informace o významu zákona o metrologii pro zajištění jednotnosti a správnosti měření, osvojí si základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky základy měření a kontroly délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu, kontroly parametrů vybraných strojních součástí (závity, ozubená kola), včetně principů měřidel. Získají základní informace o metodice měření a kontroly na třísouřadnicovém měřicím stroji.

Povinná literatura:

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava. 2004. [2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [4] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011.

Doporučená literatura:

[1] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie. Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001. [2] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum. FSI-VUT v Brně, 1998. [3] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie. Praha, SNTL, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: Cvičení: odevzdání a obhájení 7 programů (praktická část) 2-4 body/program odevzdání a obhájení 8. programu 3-7 bodů minimální počet pro udělení zápočtu 18 bodů maximální počet 35 bodů Zkouška: Písemná a ústní. písemná část - test 5 - 15 bodů ústní část (2 otázky) 0-25bodů/otázku celkem za zkoušku max. 65 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů Zkušební otázky: 1. Význam metrologie v systému řízení kvality, rozdělení metrologie. Národní metrologický systém. 2. Základní pojmy. Jednotky. 3. Zákon o metrologii – účel, rozdělení měřidel. 4. Státní metrologická kontrola (schvalování typu, ověřování, certifikace referenčních materiálu). Kalibrace měřidel. 5. Návaznost měřidel, schémata návaznosti – podstata, využití. 6. Instituce činné v metrologii v ČR, jejich základní úkoly, oblast působnosti. 7. Chyby měření a jejich vyjadřování. 8. Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 9. Měřidla s převody mechanickými, opticko-mechanickými (princip, použití). 10. Měřidla s převody elektrickými, pneumatickými (princip, použití). 11. Metrologie délky, délkové etalony, koncové měrky. 12. Interference světla a její využití v metrologii. 13. Kalibry, mezní měřidla (použití, kontrola). 14. Metrologie rovinného úhlu (jednotky, etalony, měřidla, použití) 15. Kontrola kuželových ploch (metody, měřidla). 16. Využití goniometrických funkci při kontrole rovinného úhlu (princip, příklady použití) 17. Kontrola svislé a vodorovné polohy (princip, metody, měřidla). 18. Kontrola a měření vybraných parametrů závitů (metody, měřidla). 19. Kontrola a měření vybraných parametrů ozubených kol (metody, měřidla). 20. Kontrola drsnosti povrchu (parametry, metody, měřidla). 21. Kontrola vybraných parametrů odchylek tvaru a polohy (specifikace odchylky, tolerování, základní metody, měřidla). 22. Základy kontroly parametrů strojní součásti na 3D měřicím stroji (rozdělení, princip, kalibrace doteku, zásady, možnosti použití). 23. Požadavky na metrologické laboratoře.

E-learning

Veškerá skripta jsou na stránka Katedry obrábění a montáže: www.346.vsb.cz v sekci STUDIJNÍ LITERATURA [1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf [2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf [3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Význam metrologie, národní metrologický systém, základní pojmy z oblasti metrologie. 2. Jednotky SI soustavy, zákon o metrologii, rozdělení měřidel, instituce činné v metrologii. 3. Státní metrologická kontrola měřidel, schémata návaznosti. 4. Chyby a nejistoty měření. 5. Principy měřidel - mechanický, elektrický, pneumatický, optický, optickomechanický. 6. Metrologie délky - základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky. Interference světla a její využití v metrologii. 7. Metrologie rovinného úhlu, využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 8. Kontrola kuželových ploch, kontrola svislé a vodorovné polohy. 9. Kontrola a měření vybraných parametrů závitů. 10. Kontrola a měření vybraných parametrů ozubených kol. 11. Kontrola kvality obrobené plochy - drsnost povrchu. 12. Základy kontroly odchylek tvaru a polohy. 13. Základy kontroly na souřadnicovém měřicím stroji. 14. Požadavky na metrologické laboratoře. Osnova cvičení: 1. cvičení - úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnost školení pro práci s přístroji v laboratoři. 2. cvičení - praktické ukázky práce se základními měřidly (posuvné měřidlo, mikrometr, kalibr, koncové měrky, úhloměr,...). 3. cvičení - základy vyhodnocování naměřených dat – procvičování na příkladech 4. - 10. cvičení - naměření 7 praktických úloh včetně vypracování 7 programů. 11. cvičení - doměření a dopracování protokolů. 12. cvičení – instruktážní cvičení zaměřené na základy práce na třísouřadnicovém měřicím stroji 13. cvičení: práce na programu č. 8 – rešerše tématu z oblasti kontroly a měření na souřadnicovém měřicím stroji. 14. cvičení - Konzultace k probrané látce. Zápočet. Seznam měřených úloh: 1. úloha - Přímá a nepřímá metoda měření. 2. úloha - Kontrola rozměrové přesnosti otvorů. 3. úloha - Kontrola kuželových ploch. 4. úloha - Kontrola vybraných parametrů závitu. 5. úloha - Kontrola vybraných parametrů ozubeného kola. 6. úloha - Kontrola válečkových (plochých kalibrů). 7. úloha - Kontrola vybraných parametrů drsnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                1.prog Laboratorní práce 4  2
                2.prog Laboratorní práce 4  2
                3.prog Laboratorní práce 4  2
                4.prog Laboratorní práce 4  2
                5.prog Laboratorní práce 4  2
                6.prog Laboratorní práce 4  2
                7.prog Laboratorní práce 4  2
                8.prog Laboratorní práce 7  3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 15 3
                Test Písemka 15  5
                1. otázka Ústní zkouška 25  0
                2. otázka Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní