346-0320/04 – Technická měření a metrologie (TMaM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
DUB0008 Ing. Jaroslav Dubský
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
JUR627 Ing. Dalibor Jurok
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
MAL0078 Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
MUS0029 Ing. Václav Musil
PAG016 Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
PAV570 Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
NOV92 doc. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SCH0030 Ing. Jan Schiffner, DiS.
SUR0045 Ing. Juraj Surovský
SPA0038 Ing. František Špalek
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
VOR059 Ing. Ondřej Vortel
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
ZLA063 Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s úlohou metrologie v systému řízení kvality. Seznámit studenty se základním právním dokumentem v oblasti metrologie – zákonem o metrologii v platném znění. Přispět k osvojení vědomosti a dovednosti při zpracování naměřených dat – vyjádření chyby měření, nejistoty měření, výsledku měření. Rozvinout teoretické vědomosti a praktické dovednosti ze základů metrologie délky rovinného úhlu, kontroly některých parametrů vybraných součástí. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data - vyjádření nejistot měření, výsledku měření. Seznámit studenty se základy měření a kontroly na třísouřadnicovém měřicím stroji.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty: Matematika I, Základy strojírenství, Technologie tváření, slévání a svařování, Technologie obrábění. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, získají informace o významu zákona o metrologii pro zajištění jednotnosti a správnosti měření, osvojí si základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky základy měření a kontroly délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu, kontroly parametrů vybraných strojních součástí (závity, ozubená kola), včetně principů měřidel. Získají základní informace o metodice měření a kontroly na třísouřadnicovém měřicím stroji.

Povinná literatura:

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava. 2004. [2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [4] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011.

Doporučená literatura:

[1] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie. Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001. [2] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum. FSI-VUT v Brně, 1998. [3] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie. Praha, SNTL, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: Cvičení: odevzdání a obhájení 7 programů (praktická část) 2-4 body/program odevzdání a obhájení 8. programu 3-7 bodů minimální počet pro udělení zápočtu 18 bodů maximální počet 35 bodů Zkouška: Písemná a ústní. písemná část - test 5 - 15 bodů ústní část (2 otázky) 0-25bodů/otázku celkem za zkoušku max. 65 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů

E-learning

Veškerá skripta jsou na stránka Katedry obrábění a montáže: www.346.vsb.cz v sekci STUDIJNÍ LITERATURA [1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf [2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf [3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Význam metrologie, národní metrologický systém, základní pojmy z oblasti metrologie. 2. Jednotky SI soustavy, zákon o metrologii, rozdělení měřidel, instituce činné v metrologii. 3. Státní metrologická kontrola měřidel, schémata návaznosti. 4. Chyby a nejistoty měření. 5. Principy měřidel - mechanický, elektrický, pneumatický,... 6. Metrologie délky - základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky, Interference světla a její využití v metrologii. 7. Metrologie rovinného úhlu, využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 8. Kontrola kuželových ploch, kontrola svilé a vodorovné polohy. 9. Kontrola závitů. 10. Kontrola ozubených kol. 11. Kontrola obrobené plochy - drsnost povrchu. 12. Odchylky tvaru a polohy. 13. Souřadnicové měřicí stroje. 14. Požadavky na metrologické laboratoře. Osnova cvičení: 1. cvičení - úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnost školení pro práci s přístoji v laboratoři. 2. cvičení - praktické ukázky práce se základními měřidly (posuvné měřidlo, mikrometr, kalibr, koncové měrky,...). 3. cvičení - základy vyhodnocování výsledků měření - procvičování. 4. - 11. cvičení - naměření 8 úloh včetně vypracování protokolů o měření. 12. cvičení - doměření chybějících úloh 13. cvičení - závěrečný písemný test. 14. cvičení - udělení klasifikovaného zápočtu. Seznam měřených úloh: 1. úloha - Kontrola agresivity potu. 2. úloha - Přímá a nepřímá metoda měření. 3. úloha - Kontrola rozměřové přesnosti otvorů. 4. úloha - Kontrola kuželů. 5. úloha - Kontrola závitu. 6. úloha - Kontrola ozubeného kola. 7. úloha - Kontrola válečkových (plochých kalibrů). 8. úloha - Kontrola drsnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku