346-0502/01 – Řízení kvality a metrologie (RKaM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí posluchačů v oblasti měřicí techniky a přispívá k osvojení si návyků a metod práce pro přesnou metrologickou činnost. Seznámení posluchačů se základy řízení kvality, koncepcemi řízení kvality, základními dokumenty v oblasti řízení kvality. Využití statistických metod v řízení kvality produkce ve výrobě. . Seznámení posluchačů se základními zásadami statistické přejímky. Využití statistických metod při analýze způsobilosti procesu, výrobního zařízení a měřidla.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předmět "Technická měření a metrologie". Studenti si prohlubují znalosti z kontroly parametrů strojních součástí, kontroly odchylek tvaru a polohy atd., včetně principů měření a měřidel. Nedílnou součásti výuky jsou kapitoly věnované automatizaci procesu měření a měření na souřadnicových měřicích strojích. Součásti výuky jsou kapitoly zabývajícími se základy řízení kvality, použití statistických metod v řízení kvality, základy statistické přejímky atd. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Rudolf; CHMELÍK, Václav; MAREK, Mirko. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992. 150 s TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2, Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 88 s. ISBN 80-248-1209-6 NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Růžena; PLURA,Jiří; TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní systémy řízení jakosti/Quality Management. Praha : Management Press, 1998. 280 s.. ISBN80-85943-63-8 NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU, 1996. 99 s.. ISBN 80-7078-318-4

Doporučená literatura:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Vypracování a obhájení zadaného úkolu z oblasti využití statistických metod v řízení kvality při posuzování stability výrobního procesu. Bodové hodnocení: Cvičení: proměření a obhájení 7 programů 0-4 body /program vypracování s obhájení programu č.8 4-7 body celkem max. 35 bodů minimální počet pro udělení zápočtu 18 bodů Zkouška: písemná část max 15 bodů ústní část (2 otázky) max. 25 bodů/otázku celkem max.65 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů Zkušební otázky: 1. Chyby měření 2. Nejistoty měření a jejich vyjadřování 3. Délkoměry (rozdělení, podstata, využití v metrologii, spirálový nonius). 4. Kolimační měřidla – jejich využití v metrologii 5. Měřící mikroskopy, projektory – jejich využití v metrologii 6. Kontrola a měření závitů (metody, měřidla) 7. Kontrola a měření ozubených kol (metody, měřidla) 8. Integrita povrchu (změny fyzikálně-mechanických vlastnosti povrchové vrstvy –zpevnění, podstata, metody hodnocení) 9. Integrita povrchu –zbytková napětí, podstata, metody hodnocení 10. Odchylky tvaru (přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost – metody, měřidla) 11. Odchylky polohy (rovnoběžnost, souměrnost, souosost , kolmost, házení - metody, měřidla) 12. Měření velkých a malých rozměrů (metody, měřidla) 13. Souřadnicové měřicí stroje a jejich využití v metrologii 14. Odměřovací systémy 15. Vícerozměrová měřidla 16. Měřicí stanice (sledovací měřidla) – podstata, využití. 17. Třídící automaty – podstata, využití 18. Řízení kvality (základní pojmy, znaky kvality, spirála kvality, náklady na kvalitu, …) 19. Řízení kvality (koncepce managementu kvality, hlavní cíle národní politiky podpory kvality v České republice) 20. Statistické metody v řízení kvality (kontrolní tabulky, histogramy, Paretova analýza – podstata, analýza, využití) 21. Statistické metody v řízení kvality (vývojový diagram, diagram příčin a následků, bodové diagramy - podstata, analýza, využití) 22. Statistická regulace měřením (regulační diagramy, jejich analýza a využití) 23. Statistická regulace srovnáváním (regulační diagramy, jejich analýza a využití) 24. Statistická přejímka srovnáváním 25. Statistická přejímka měřením 26. Metody analýzy způsobilosti výrobního procesu, výrobního zařízení, měřidla – indexy způsobilosti 27. Lidský faktor v řízení kvality 28. Příručka kvality (podstata, účel) 29. Řád podnikové metrologie (podstata, účel)

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
346-0301 TechII Technologie II Doporučená
346-0302 Nást Nástroje Doporučená
346-0303 SM Strojírenská metrologie Doporučená
346-0314 OS Obráběcí stroje Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Měřicí stroje (délkoměry, mikroskopy, projektory). Kolimační měřidla – jejich využití v metrologii 2. Souřadnicové měřicí stroje. Odměřovací systémy 3. Kontrolní a třídicí automaty, vícerozměrová a sledovací měřidla (principy a využití). 4. Kontrola závitů, ozubených kol - rozšíření 5. Odchylky tvaru (definice, metody kontroly, měřidla) 6. Odchylky polohy (definice, metody kontroly, měřidla) 7. Integrita povrchu – složky, metody kontroly 8. Kontrola malých otvorů a velkých rozměrů (metody, měřidla) 9. Základy řízení kvality (základní pojmy, znaky kvality, spirála kvality, náklady na kvalitu, koncepce řízení kvality) 10. Statistické metody v řízení kvality. Regulační diagramy (měřením, srovnáváním) 11. Základy statistické přejímky 12. Hodnocení způsobilosti procesu, výrobního zařízení měřících prostředků – indexy způsobilosti 13. Příručka kvality. Řád podnikové metrologie. Lidský faktor v řízení jakosti Osnova cvičení: Cvičení č.1: Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratoři, Cvičení č.2: Základy vyhodnocování výsledků měření, výpočet nejistot měření (kalibrace) Cvičení č.3-9: Měření úloh č.1 až 7 včetně vypracování protokolu o měření Cvičení č.10 - 12: Využití statistických metod v řízení kvality– procvičování na příkladech – zadání programu č. 8 Cvičení č. 13: Statistická přejímka – procvičování na příkladech. Dopracování protokolů, konzultace k probrané látce, zápočet. Seznam úloh: Úloha č.1: Kontrola koncové měrky Úloha č.2: Kontrola mikrometru a číselníkového úchylkoměru Úloha č.3: Kontrola stupnice posuvného měřítka Úloha č.4: Kontrola úhelníku Úloha č.5: Kontrola stupnice sklonoměru, kontrola sklonu lože Úloha č.6: Kontrola závitového kalibru bezdotykovou metodou Úloha č.7: Kontrola ozubeného kola Interní směrnice: Studenti jsou povinni vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami a pracovními rukavicemi pro metrologická měření

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                program č. 1 Laboratorní práce 4  2
                program č. 2 Laboratorní práce 4  2
                program č.3 Laboratorní práce 4  2
                program č.4 Laboratorní práce 4  2
                program č.5 Laboratorní práce 4  2
                program č.6 Laboratorní práce 4  2
                program č.7 Laboratorní práce 4  2
                program č.8 Projekt 7  4
        Zkouška Zkouška 65 (65) 25 3
                test Písemná zkouška 15  5
                ústní část Ústní zkouška 50  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní