346-0512/01 – Úběr materiálu a integrita povrchu (UMIP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kvalita obrobku závisí především na tvarové a rozměrové přesnosti, interních (metalurgických) vlastnostech určovaných materiálem a jeho zpracováním a na vlastnostech povrchu. Funkční vlastnosti povrchu popisuje určitý soubor charakteristik, který označujeme integritou povrchu. K těmto charakteristikám patří zejména topografie povrchu; strukturní a fyzikálně chemické změny v povrchu; stupeň, hloubka a charakter zpevnění; smysl, velikost a průběh reziduálních pnutí. Všechny tyto charakteristiky je možno sledovat při známých podmínkách a parametrech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2, s. 213. BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích Sborník přednášek ITC 200, Proceedings. Tomas Bata University in Zlin: Zlín, 2001, ISBN 80-7318-008-1. BÉKÉS, J.a kolektiv. Teória výrobných technológií.In: Zborník referátov z medzinárodnéj konferencie „Nové smery vo výrobných technológiách 2000. Katedra výrobních technológií, FVT Prešov: Prešov, 2000. ISBN 80-7099-524-6, s. 19-22.

Doporučená literatura:

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s. KLEPAL, V. Výroba ozubených kol. Praha: SNTL Praha, 1959, 402 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Práce na projektech. Účast na cvičeních alespon 70%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tento předmět navazuje na předměty "Obrábění", "Experimentální technologie v obrábění" a "Optimalizační procesy v obrábění" a doplňuje tak současné možnosti a poznatky o posuzování integrity obrobeného povrchu v závislosti na řezných parametrech a pracovní geometrii nástroje, zejména při obrábění vysoce pevných a tvrdých materiálů vysokými řeznými a posuvovými rychlostmi při 3D obrábění. Klade zvláštní důraz na přesné a hospodárné obrábění definovanou řeznou geometrií, která je základním předpokladem pro docílení ekologického a efektivního obrábění s vysokou integritou povrchu obrobku. Náplň přednášek: 1. Úvod - optimalizační kritéria v konvenčním a progresivním obrábění 2. Teoretické zákonitosti při obrábění vysokými řeznými a posuvovými rychlostmi 3. Tvorba třísky a deformační zóny u „klasické a HSC technologie“ 4. Porovnání kontaktních zón a teplotních polí u „klasické a HSC technologie 5. Teoretické aspekty vysokorychlostního obrábění definovanou řeznou geometrií 5. Požadavky na související činnosti u „HSC procesu“ 7. Integrita obrobených povrchů vysokorychlostním obráběním 8. „Suché“ třískové obrábění s definovatelnou řeznou geometrií 9. „Tvrdé“ třískové obrábění s definovatelným břitem 10. Přesné třískové obrábění s definovatelnou řeznou geometrií 11. Určování oblastí přípustných řešení u víceosých frézovacích center 12. Optimalizace řezných parametrů v podmínkách vysokorychlostního soustružení 13. Optimalizace řezných parametrů v podmínkách vysokorychlostního frézování 14. Důsledky nastávající expanze produktivity obrábění a jejich možná řešení Náplň cvičení a seminářů: 1. Optimalizační kritéria v konvenčním a vysokorychlostním obrábění – příklady. 2. Míra závislosti síly řezání na řezné rych. - měření složek síly soustružení. 3. Zpracování programu č.1. 4. Závislost síly vrtání na rychlosti řezání - měření složek síly soustružení. 5. Zpracování programu č.2. 6. Studium deformačních zón u „klasické a HSC technologie“. Zadání programu č.3. 7. Zpracování programu č.3. 8. Měření teploty řezání pyrometrem při nízkých a vysokých řezných rychlostech. 9. Zpracování programu č.4. 10. Určování oblastí přípustných řešení pro víceosá obráběcí centra. 11. Stanovení optimálních řezných podmínek – závěrečný program č.5. 12. Zpracování závěrečného programu č.5. 13. Zpracování závěrečného programu č.5. 14. Závěrečné hodnocení a udělování zápočtů. Okruhy otázek k testům: 1. Optimalizační kritéria v konvenčním obrábění. 2. Optimalizační kritéria v progresivním obrábění. 3. Teoretické zákonitosti při obrábění vysokými řeznými a posuvovými rychlostmi. 4. Tvorba třísky a deformační zóny u „klasické a HSC technologie“. 5. Porovnání kontaktních zón a teplotních polí u „klasické a HSC technologie. 6. Teoretické aspekty vysokorychlostního obrábění definovanou řeznou geometrií. 7. Technologické efekty aplikace HSC. 8. Požadavky na obráběcí stroje pro HSC proces. 9. Požadavky na související činnosti u „HSC procesu. 10. Ekonomické a technologické požadavky ve vztahu ke koncepci HSC strojů. 11. Požadavky na obráběcí stroje při HSV (vysoko-objemovém) obrábění 12. Integrita obrobených povrchů vysokorychlostním obráběním 13. Suché obrábění s definovatelnou řeznou geometrií 14. Tvrdé, třískové obrábění s přerušovaným řezem 15. Přesné obrábění nepravidelných prostorových ploch frézováním 16. Vysokorychlostní obrábění a jeho vliv na jakost a kvalitu obrobku 17. Eliminace tepelných toků v pohonech posuvu 18. Výkonová charakteristika vřetena 19. Schémata konstrukčních uložení integrovaných vřeten 20. Komponenty obráběcích strojů 21. Typické konfigurace moderních nosných soustav 22. Optimalizace polohy obrobku, nástroje a rámu 23. Obráběcí stroje pro inverzně vertikální obrábění 24. Určování oblasti přípustných řešení pro jednovřetenová soustružnická centra 25. Určování oblasti přípustných řešení pro vícevřetenová soustružnická centra 26. Určování oblastí přípustných řešení u tříosých frézovacích center 27. Určování oblastí přípustných řešení u pětiosých frézovacích center 28. Optimalizace řezných parametrů v podmínkách konvenčního obrábění 29. Optimalizace řezných parametrů v podmínkách vysokorychlostního obrábění 30. Problematika expanze produktivity obrábění a její možná řešení Studenti budou bodově hodnoceni na základě úrovně zpracování zadaného programu a vědomostního testu .

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 50  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku