346-0711/01 – Metrologie (MET)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FMTUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
MAL0078 Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty matematika a statistika. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři. Osnova předmětu 1 - Úvod do metrologie – úvodní kapitola se věnuje charakteristice metrologie, definovaní důležitých pojmů z dané oblasti. 2 - Zákon o metrologii – v této kapitole se seznámíme s platným zákonem o metrologii, institucemi činnými v metrologii, se základním rozdělením měřidel. 3 - Národní metrologický systém - tato kapitola je zaměřená na základní prvky národního metrologického systému. 4 - Návaznost měřidel – tato kapitola objasňuje zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty. 5 - Chyby a nejistoty měření – v této kapitole bude objasněna problematika druhů a výpočtu jednotlivých chyb a nejistot měření. 6 - Základní druhy měřidel – kapitola je zaměřena na rozdělení měřidel z různých hledisek. 7 - Metrologie délky – kapitola je zaměřena na různé možnosti měření délek a to měřidly absolutními i porovnávacími. 8 - Metrologie rovinného úhlu – kapitola nás seznámí s možnostmi měření úhlů různými druhy měřidel. 9 - Kontrola drsnosti povrchů – v kapitole jsou uvedeny různé druhy drsností povrchů a popsány metody, jakými se tyto drsnosti mohou měřit. 10 - Kontrola závitů – kapitola se zabývá různými parametry závitů a metodami, kterými se tyto jednotlivé parametry dají kontrolovat. 11 - Kontrola ozubených kol – kapitola je zaměřena na různé parametry ozubených kol a na metody kontroly těchto parametrů. 12 - Souřadnicové měřicí stroje – v této kapitole bude objasněna problematika měření na souřadnicových měřicích strojích. 13 - Řízení kvality v metrologii – kapitola se zabývá problematikou jakosti a managementem jakosti v metrologii. 14 - Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Povinná literatura:

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012, ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. [2] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011 [3] Petřkovská, L.; Petrů, J.: Engineering Metrology and Assembly. VŠB-TUO, 2013. [4] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [5] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [6] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [7]ZÁKON 119/2000 SB.- o metrologii.

Doporučená literatura:

[1]MLČOCH, L.- SLIMÁK, I.. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s. [2]OBMAŠČÍK, M.- SLIMÁK, I.- MADUDA, M. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 19879. 271 s. [3]DVOŘÁK, R.- CHMELÍK, V.- MAREK, M. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992.. 150 s. [4]OBMAŠČÍK, M. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina : MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3. [5] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001. [6] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení 6 bodů/program. Bodové hodnocení: ZÁPOČET Odevzdání a obhájení 7 programů...........0-5 bodů/program. Celkem za zápočet maximálně...............35 bodů. Minimum bodů potřebných k zápočtu........15 bodů. ZKOUŠKA 2 ústní otázky ............................30 bodů/otázka Doplňující otázka...........................5 bodů. Celkem bodů ze zkoušky.....................65 bodů. CELKEM maximálně z předmětu.........100 bodů. Zkušební otázky: 1. Význam metrologie v systému řízení kvality, rozdělení. 2. Základní pojmy z oblasti metrologie. Jednotky 3. Zákon o metrologii ve znění zákona č.119/2000 Sb (účel, rozdělení měřidel, používání měřidel, úkoly subjektů) 4. Státní metrologická kontrola měřidel (schvalování typů měřidel, ověřování a kalibrace měřidel, certifikace referenčních materiálů) 5. Schémata návaznosti – podstata, využití 6. Instituce činné v metrologii v ČR, jejich základní úkoly 7. Chyby měření 8. Nejistoty měření a jejich vyjadřování 9. Měřidla s převody mechanickými, opticko-mechanickými. 10. Měřidla s převody elektrickými, pneumatickými 11. Metrologie délky - koncové měrky, použití, jejich kontrola 12. Interference světla a její využití v metrologii 13. Kalibry - použití, jejich kontrola 14. Metrologie rovinného úhlu - úhlové měrky, polygony, … 15. Kontrola kuželových ploch – metody, měřidla 16. Využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu 17. Kontrola svislé a vodorovné polohy – metody, měřidla 18. Kontrola závitů - metody, měřidla 19. Kontrola ozubených kol - metody, měřidla 20. Kontrola drsnosti povrchu - parametry drsnosti, metody, měřidla 21. Požadavky na metrologické laboratoře

E-learning

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012. http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory Další skripta jsou na stránka Katedry obrábění a montáže: www.346.vsb.cz v sekci STUDIJNÍ LITERATURA [1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf [2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf [3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Další požadavky na studenta

Do cvičení je student povinen vybavit se přezůvkami a rukavicemi pro měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Význam metrologie, národní metrologický systém, základní pojmy z oblasti metrologie. 2. Jednotky SI soustavy, zákon o metrologii, rozdělení měřidel, instituce činné v metrologii. 3. Státní merologická kontrola měřidel, schémata návaznosti. 4. Chyby a nejistoty měření. 5. Principy měřidel - mechanický, elektrický, pneumatický,... 6. Metrologie délky - základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky. 7. Interference světla a její využití v metrologii, 8. Metrologie rovinného úhlu, využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 9. Kontrola závitů, kontrola ozubených kol. 10. Kontrola kuželových ploch, kontrola svilé a vodorovné polohy. 11. Kontrola obrobené plochy - drsnost povrchu. 12. Odchylky tvaru a polohy. 13. Souřadnicové měřicí stroje. 14. Požadavky na metrologické laboratoře. Osnova cvičení: 1. cvičení - úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnost školení pro práci s přístoji v laboratoři. 2. cvičení - praktické ukázky práce se základními měřidly (posuvné měřidlo, mikrometr, kalibr, koncové měrky,...). 3. cvičení - základy vyhodnocování výsledků měření - procvičování. 4. - 11. cvičení - naměření 7 úloh včetně vypracování protokolů o měření. 12. cvičení - doměření chybějících úloh. 13. cvičení - doměření chybějících úloh. 14. cvičení - doměření chybějících úloh. Seznam měřených úloh: 1. úloha - Kontrola agresivity potu. 2. úloha - Přímá a nepřímá metoda měření. 3. úloha - Kontrola kalibrů. 4. úloha - Měření sinusovým pravítkem. 5. úloha - Kontrola závitu. 6. úloha - Kontrola vrcholového úhlu kužele. 7. úloha - Kontrola drsnosti povrchů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Otázka č. 1 Ústní zkouška 30  0
                Otázka č. 2 Ústní zkouška 30  0
                Doplňující otázka Ústní zkouška 5  0
        Zápočet Zápočet 35 (35) 15 3
                Úloha č. 1 - Kontrola agresivity potu Laboratorní práce 5  0
                Úloha č. 2 - Přímá a nepřímá metoda měření Laboratorní práce 5  0
                Úloha č. 3 - Kontrola kalibrů Laboratorní práce 5  0
                Úloha č. 4 - Měření sinusovým pravítkem Laboratorní práce 5  0
                Úloha č. 5 - Měření závitů Laboratorní práce 5  0
                Úloha č. 6 - Měření vrcholového úhlu kužele Laboratorní práce 5  0
                Úloha č. 7 - Kontrola drsnost povrchu Laboratorní práce 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní