346-0711/02 – Metrologie (MET)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity6
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty matematika a statistika. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři. Osnova předmětu 1 - Úvod do metrologie – úvodní kapitola se věnuje charakteristice metrologie, definovaní důležitých pojmů z dané oblasti. 2 - Zákon o metrologii – v této kapitole se seznámíme s platným zákonem o metrologii, institucemi činnými v metrologii, se základním rozdělením měřidel. 3 - Národní metrologický systém - tato kapitola je zaměřená na základní prvky národního metrologického systému. 4 - Návaznost měřidel – tato kapitola objasňuje zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty. 5 - Chyby a nejistoty měření – v této kapitole bude objasněna problematika druhů a výpočtu jednotlivých chyb a nejistot měření. 6 - Základní druhy měřidel – kapitola je zaměřena na rozdělení měřidel z různých hledisek. 7 - Metrologie délky – kapitola je zaměřena na různé možnosti měření délek a to měřidly absolutními i porovnávacími. 8 - Metrologie rovinného úhlu – kapitola nás seznámí s možnostmi měření úhlů různými druhy měřidel. 9 - Kontrola drsnosti povrchů – v kapitole jsou uvedeny různé druhy drsností povrchů a popsány metody, jakými se tyto drsnosti mohou měřit. 10 - Kontrola závitů – kapitola se zabývá různými parametry závitů a metodami, kterými se tyto jednotlivé parametry dají kontrolovat. 11 - Kontrola ozubených kol – kapitola je zaměřena na různé parametry ozubených kol a na metody kontroly těchto parametrů. 12 - Souřadnicové měřicí stroje – v této kapitole bude objasněna problematika měření na souřadnicových měřicích strojích. 13 - Řízení kvality v metrologii – kapitola se zabývá problematikou jakosti a managementem jakosti v metrologii. 14 - Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Povinná literatura:

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012, ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. [2] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011 [3] Petřkovská, L.; Petrů, J.: Engineering Metrology and Assembly. VŠB-TUO, 2013. [4] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [5] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [6] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [7]ZÁKON 119/2000 SB.- o metrologii.

Doporučená literatura:

[1]MLČOCH, L.- SLIMÁK, I.. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s. [2]OBMAŠČÍK, M.- SLIMÁK, I.- MADUDA, M. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 19879. 271 s. [3]DVOŘÁK, R.- CHMELÍK, V.- MAREK, M. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992.. 150 s. [4]OBMAŠČÍK, M. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina : MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3. [5] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001. [6] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení 6 bodů/program. Bodové hodnocení: ZÁPOČET Odevzdání a obhájení 7 programů...........0-5 bodů/program. Celkem za zápočet maximálně...............35 bodů. Minimum bodů potřebných k zápočtu........18 bodů. ZKOUŠKA 2 ústní otázky ............................30 bodů/otázka Doplňující otázka...........................5 bodů. Celkem bodů ze zkoušky.....................65 bodů. CELKEM maximálně z předmětu.........100 bodů. Zkušební otázky: 1. Význam metrologie v systému řízení kvality, rozdělení. 2. Základní pojmy z oblasti metrologie. Jednotky 3. Zákon o metrologii ve znění zákona č.119/2000 Sb (účel, rozdělení měřidel, používání měřidel, úkoly subjektů) 4. Státní metrologická kontrola měřidel (schvalování typů měřidel, ověřování a kalibrace měřidel, certifikace referenčních materiálů) 5. Schémata návaznosti – podstata, využití 6. Instituce činné v metrologii v ČR, jejich základní úkoly 7. Chyby měření 8. Nejistoty měření a jejich vyjadřování 9. Měřidla s převody mechanickými, opticko-mechanickými. 10. Měřidla s převody elektrickými, pneumatickými 11. Metrologie délky - koncové měrky, použití, jejich kontrola 12. Interference světla a její využití v metrologii 13. Kalibry - použití, jejich kontrola 14. Metrologie rovinného úhlu - úhlové měrky, polygony, … 15. Kontrola kuželových ploch – metody, měřidla 16. Využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu 17. Kontrola svislé a vodorovné polohy – metody, měřidla 18. Kontrola závitů - metody, měřidla 19. Kontrola ozubených kol - metody, měřidla 20. Kontrola drsnosti povrchu - parametry drsnosti, metody, měřidla 21. Požadavky na metrologické laboratoře

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Význam metrologie, národní metrologický systém, základní pojmy z oblasti metrologie. 2. Jednotky SI soustavy, zákon o metrologii, rozdělení měřidel, instituce činné v metrologii. 3. Státní merologická kontrola měřidel, schémata návaznosti. 4. Chyby a nejistoty měření. 5. Principy měřidel - mechanický, elektrický, pneumatický,... 6. Metrologie délky - základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky. 7. Interference světla a její využití v metrologii, 8. Metrologie rovinného úhlu, využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 9. Kontrola závitů, kontrola ozubených kol. 10. Kontrola kuželových ploch, kontrola svilé a vodorovné polohy. 11. Kontrola obrobené plochy - drsnost povrchu. 12. Odchylky tvaru a polohy. 13. Souřadnicové měřicí stroje. 14. Požadavky na metrologické laboratoře. Osnova cvičení: 1. cvičení - úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnost školení pro práci s přístoji v laboratoři. 2. cvičení - praktické ukázky práce se základními měřidly (posuvné měřidlo, mikrometr, kalibr, koncové měrky,...). 3. cvičení - základy vyhodnocování výsledků měření - procvičování. 4. - 11. cvičení - naměření 7 úloh včetně vypracování protokolů o měření. 12. cvičení - doměření chybějících úloh 13. cvičení - závěrečný písemný test. 14. cvičení - udělení klasifikovaného zápočtu. Seznam měřených úloh: 1. úloha - Kontrola agresivity potu. 2. úloha - Přímá a nepřímá metoda měření. 3. úloha - Kontrola rozměřové přesnosti otvorů. 4. úloha - Kontrola kuželů. 5. úloha - Kontrola závitu. 6. úloha - Kontrola válečkových (plochých kalibrů). 7. úloha - Kontrola drsnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku