346-2001/01 – Metrologie (MET)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data- vyjádření nejistot měření, výsledku měření. Čtení dílenských výkresů z pohledu kontroly strojní součástky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty matematika a statistika. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

[1] PETŘKOVSKÁ, L., ČEPOVÁ L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. [2] PETŘKOVSKÁ, L., ČEPOVÁ, L.: Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. [3] ANTRHONY, D. M.: Engineering metrology I, II. G.B: Pergamon Press, 1986.

Doporučená literatura:

[1] TICHÁ, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. [2] TICHÁ, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. [3] TICHÁ, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. [4] COCCO, L.: Moder Metrology Concerns, InTech, Chapters pushed. 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení 5 bodů/program. Bodové hodnocení: ZÁPOČET Odevzdání a obhájení 7 programů...........0-5 bodů/program. Celkem za zápočet maximálně...............35 bodů. Minimum bodů potřebných k zápočtu........15 bodů. ZKOUŠKA 2 ústní otázky ............................30 bodů/otázka Doplňující otázka...........................5 bodů. Celkem bodů ze zkoušky.....................65 bodů. Bodové hodnocení: ZÁPOČET Odevzdání a obhájení 7 programů...........0-5 bodů/program. Celkem za zápočet maximálně...............35 bodů. Minimum bodů potřebných k zápočtu........15 bodů. ZKOUŠKA 2 ústní otázky ............................30 bodů/otázka Doplňující otázka...........................5 bodů. Celkem bodů ze zkoušky.....................65 bodů. CELKEM maximálně z předmětu.........100 bodů. 1. Význam metrologie v systému řízení kvality, Národním metrologický systém, rozdělení. 2. Základní pojmy z oblasti metrologie. Jednotky 3. Zákon o metrologii ve znění zákona č.119/2000 Sb (účel, rozdělení měřidel, používání měřidel, úkoly subjektů) 4. Státní metrologická kontrola měřidel (schvalování typů měřidel, ověřování a kalibrace měřidel, certifikace referenčních materiálů) 5. Schémata návaznosti – podstata, využití 6. Instituce činné v metrologii v ČR, jejich základní úkoly 7. Chyby měření 8. Nejistoty měření a jejich vyjadřování 9. Měřidla s převody mechanickými, opticko-mechanickými, elektrickými, pneumatickými 10. Metrologie délky - koncové měrky, použití, jejich kontrola 11. Interference světla a její využití v metrologii 12. Kalibry - použití, jejich kontrola 13. Metrologie rovinného úhlu - úhlové měrky, polygony, … 14. Kontrola kuželových ploch – metody, měřidla 15. Využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu 16. Kontrola svislé a vodorovné polohy – metody, měřidla 17. Kontrola závitů - metody, měřidla 18. Kontrola ozubených kol - metody, měřidla 19. Kontrola drsnosti povrchu - parametry drsnosti, metody, měřidla 20. Souřadnicové měřicí stroje 21. Požadavky na metrologické laboratoře 22. Metrologický řád firmy

E-learning

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012. http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory Další skripta jsou na stránka Katedry obrábění a montáže: www.346.vsb.cz v sekci STUDIJNÍ LITERATURA [1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf [2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf [3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni se do laboratoří vybavit rukavicemi určenými na měření a přezůvkami nebo návleky na boty. Získané znalosti: - student si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. - student si rozvine do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, vyhodnocení drsnosti povrchu, kontroly parametrů vybraných strojních součástí Získané dovednosti: - student bude umět prakticky uplatnit metodiku měření na konkrétních strojních součástkách. - student si osvojí čtení technických výkresů z hlediska kontroly vybraných parametrů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod do metrologie – charakteristika metrologie, definovaní důležitých pojmů z dané oblasti. 2. Zákon o metrologii – seznámení s platným zákonem o metrologii, institucemi činnými v metrologii, se základním rozdělením měřidel. 3. Národní metrologický systém - základní prvky národního metrologického systému. 4. Návaznost měřidel – zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty. 5. Chyby a nejistoty měření – problematika druhů a výpočtu jednotlivých chyb a nejistot měření. 6. Základní druhy měřidel – rozdělení měřidel z různých hledisek. 7. Metrologie délky – různé možnosti měření délek a to měřidly absolutními i porovnávacími. 8. Metrologie rovinného úhlu – možnosti měření úhlů různými druhy měřidel. 9. Kontrola drsnosti povrchů – různé druhy drsností povrchů, popis metod, jakými se tyto drsnosti mohou měřit. 10. Odchylky tvaru a polohy – čtení technických výkresů z hlediska metrologie. 11. Kontrola závitů – parametry závitů a metody, kterými se tyto jednotlivé parametry dají kontrolovat. 12. Kontrola ozubených kol – různé parametry ozubených kol a metody kontroly těchto parametrů. 13. Souřadnicové měřicí stroje – měření na souřadnicových měřicích strojích včetně praktické ukázky měření v laboratoři. 14. Řízení kvality v metrologii – kapitola se zabývá problematikou kvality a managementem kvality v metrologii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 15
                Pot Laboratorní práce 5  0
                PaNMM Laboratorní práce 5  0
                Kalibry Laboratorní práce 5  0
                Sin. pravítko Laboratorní práce 5  0
                Závity Laboratorní práce 5  0
                Kužel Laboratorní práce 5  0
                Drsnost Laboratorní práce 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 20
                1. Otázka Ústní zkouška 30  0
                2. Otázka Ústní zkouška 30  0
                Doplňující otázka Ústní zkouška 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku