346-2001/01 – Metrology (MET)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorIng. Lenka Čepová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Develop knowledge of the fundamentals of metrology, to meet the basic legal document in the field of Metrology - Metrology Act, as amended by Act No. 119/2000. Develop and apply knowledge from the baseline parameters of machine parts on specific tasks. Statistically evaluate the measured data .- express the uncertainty of measurement, the measurement result. Read workshop drawings of machine parts from control perspective.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty matematika a statistika. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Compulsory literature:

[1] PETŘKOVSKÁ, L., PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-TUO, 2012. [2] ANTRHONY, D. M.: Engineering metrology I, II. G.B: Pergamon Press, 1986. [3] Neuman, H., J.: Industrial Coordinate Metrology. Verlag moderne industrie. Carl Zeiss, D-86895 Landsberg/Lech. Lecn Verl Moderne, 2000.

Recommended literature:

[1] Graham, T.: Smith. Industrial metrology : surfaces and roundness. London : Springer, 2002. [2] Humienny, Z., Osanna, P. H., Tamre, M., Weckenmann, L. Blunt., Jakubiec, W.: Geometrical product specifications. Course for Technical Universities, Warszawa, 2001. [3] COCCO, L.: Moder Metrology Concerns, InTech, Chapters pushed. 2012.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení 5 bodů/program. Bodové hodnocení: ZÁPOČET Odevzdání a obhájení 7 programů...........0-5 bodů/program. Celkem za zápočet maximálně...............35 bodů. Minimum bodů potřebných k zápočtu........15 bodů. ZKOUŠKA 2 ústní otázky ............................30 bodů/otázka Doplňující otázka...........................5 bodů. Celkem bodů ze zkoušky.....................65 bodů. Bodové hodnocení: ZÁPOČET Odevzdání a obhájení 7 programů...........0-5 bodů/program. Celkem za zápočet maximálně...............35 bodů. Minimum bodů potřebných k zápočtu........15 bodů. ZKOUŠKA 2 ústní otázky ............................30 bodů/otázka Doplňující otázka...........................5 bodů. Celkem bodů ze zkoušky.....................65 bodů. CELKEM maximálně z předmětu.........100 bodů. 1. Význam metrologie v systému řízení kvality, Národním metrologický systém, rozdělení. 2. Základní pojmy z oblasti metrologie. Jednotky 3. Zákon o metrologii ve znění zákona č.119/2000 Sb (účel, rozdělení měřidel, používání měřidel, úkoly subjektů) 4. Státní metrologická kontrola měřidel (schvalování typů měřidel, ověřování a kalibrace měřidel, certifikace referenčních materiálů) 5. Schémata návaznosti – podstata, využití 6. Instituce činné v metrologii v ČR, jejich základní úkoly 7. Chyby měření 8. Nejistoty měření a jejich vyjadřování 9. Měřidla s převody mechanickými, opticko-mechanickými, elektrickými, pneumatickými 10. Metrologie délky - koncové měrky, použití, jejich kontrola 11. Interference světla a její využití v metrologii 12. Kalibry - použití, jejich kontrola 13. Metrologie rovinného úhlu - úhlové měrky, polygony, … 14. Kontrola kuželových ploch – metody, měřidla 15. Využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu 16. Kontrola svislé a vodorovné polohy – metody, měřidla 17. Kontrola závitů - metody, měřidla 18. Kontrola ozubených kol - metody, měřidla 19. Kontrola drsnosti povrchu - parametry drsnosti, metody, měřidla 20. Souřadnicové měřicí stroje 21. Požadavky na metrologické laboratoře 22. Metrologický řád firmy

E-learning

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012. http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory Další skripta jsou na stránka Katedry obrábění a montáže: www.346.vsb.cz v sekci STUDIJNÍ LITERATURA [1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf [2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf [3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Other requirements

Student will learn the basic terminology of metrology, basic measurement principles, principles of data processing; Students will develop methodology for measuring length, plane angle, surface roughness evaluation, control parameters selected machine parts.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to Metrology - Metrology characteristics , defining important terms in the field . 2. Metrology Law – introduction to applicable law on metrology, institutions active in metrology, the basic division of measurement instrument. 3. National Metrology system - the basic elements of the national metrology system. 4. Metrology traceability - incorporation of instruments in an uninterrupted sequence of transfer values. 5. Errors and uncertainty of measurement - the issue of kinds and computation errors and uncertainties. 6. Basic types of measuring instruments - classification of measuring instruments from different perspectives. 7. Length metrology - various methods of measurements of lengths by absolute and comparative gauges. 8. Metrology plane angle - the angle measuring with different kinds of measuring instruments. 9. Check the roughness of surfaces - different types of surface roughness and description of methods of roughness measured. 10. Deviations of form and position - read of technical drawings in terms of metrology. 11. Check the threads - Thread parameters and the measured methods. 12. Check of gears - gears various parameters and methods of controlling these parameters. 13. Coordinate measuring machines - measurement on CMM including practical examples of measurements in the laboratory. 14. Quality management in metrology - chapter deals with quality management and quality in metrology.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 15
                Program Laboratory work 35  15
        Examination Examination 65 (65) 20
                1. Otázka Oral examination 30  0
                2. Otázka Oral examination 30  0
                Doplňující otázka Oral examination 5  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner