346-2004/01 – Metrologie (Met)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
SMR0032 Ing. Lukáš Smrček
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
ZEL0065 Ing. Jan Zelinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data - vyjádření nejistot měření, výsledku měření. Čtení dílenských výkresů z pohledu kontroly strojní součástky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty matematika a statistika. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

PETŘKOVSKÁ, L., ČEPOVÁ, L. Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB-TUO, 2011, 101 s., ISBN: 978-80-248-2723-0. Dostupne na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf TICHÁ, Š. Strojírenská metrologie část 1, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 110 s., ISBN: 80-248-0671-1. Dostupne na: http://books.fs.vsb.cz/StrojMetro/strojirenska-metrologie.pdf TICHÁ, Š., ADAMEC, J. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 90 s., ISBN:978-80-248-1916-7. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/studijni-literatura/NAVODY-DO-CVICENI-Z-PREDMETU-strojirenska-metrologie.pdf

Doporučená literatura:

PERNIKÁŘ, J., TYKAL, M., VAČKÁŘ, J. Jakost a metrologie. Část metrologie.1.vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001, ISBN 80-214-1997-0. ČECH, J., PERNIKÁŘ, J., PODANÝ, K. Strojírenská metrologie I. 5.vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2009, ISBN 978-80-214-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Podmínky pro získání zápočtu: Vypracování a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení. Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: ZÁPOČET odevzdání a obhájení 7 programů 2-4 bodů/program 2 test během semestru 3-6 body/test min. počet pro udělení zápočtu 20 bodů max. počet za zápočet 40 bodů ZKOUŠKA: písemní a ústní písemná část 11-20 bodů/test ústní část (2 otázky) 10-20 bodů/otázka max. počet za zkoušku 60 bodů celkem vč. bodů za zápočet a zkoušku 100 bodů Kombinovaná forma studia: Podmínky pro získaní zápočtu: Vypracování a obhájení 2 programů. Na základě předložených programů a jejich obhájení je studentům přiděleno bodové hodnocení. Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: ZÁPOČET: odevzdání a obhájení 2 programů 10-20 bodů/program program č.1 (praktická část) program č.2 (teoretická část) min. počet pro udělení zápočtu 20 bodů celkem za zápočet max. 40 bodů Zkouška: Písemná a ústní písemná část - test 11-20 bodů ústní část (2 otázky) 10-20 bodů/otázka celkem za zkoušku max. 60 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů Zkušební otázky: 1. Význam metrologie v systému řízení kvality, Národním metrologický systém, rozdělení. 2. Základní pojmy z oblasti metrologie. Jednotky. 3. Zákon o metrologii - (účel, rozdělení měřidel, používání měřidel). 4. Státní metrologická kontrola (schvalování typu, ověřování, certifikace referenčních materiálu). Kalibrace měřidel. 5. Návaznost měřidel, schémata návaznosti – podstata, využití. 6. Instituce činné v metrologii v ČR, jejich základní úkoly, oblast působnosti. 7. Chyby měření a jejich vyjadřování. 8. Nejistoty měření a jejich vyjadřování 9. Měřidla s převody mechanickými, opticko-mechanickými (princip, použití). 10. Měřidla s převody elektrickými, pneumatickými (princip, použití). 11. Metrologie délky, délkové etalony, koncové měrky. 12. Interference světla a její využití v metrologii. 13. Kalibry, mezní měřidla (použití, kontrola). 14. Metrologie rovinného úhlu (jednotky, etalony, měřidla, použití) 15. Kontrola kuželových ploch (metody, měřidla). 16. Využití goniometrických funkci při kontrole rovinného úhlu (princip, příklady použití) 17. Kontrola svislé a vodorovné polohy (princip, metody, měřidla). 18. Kontrola a měření vybraných parametrů závitů (metody, měřidla). 19. Kontrola a měření vybraných parametrů ozubených kol (metody, měřidla). 20. Kontrola drsnosti povrchu (parametry, metody, měřidla). 21. Kontrola vybraných parametrů odchylek tvaru a polohy (specifikace odchylky, tolerování, základní metody, měřidla). 22. Základy kontroly parametrů strojní součásti na 3D měřicím stroji (rozdělení, princip, kalibrace doteku, zásady, možnosti použití). 23. Požadavky na metrologické laboratoře. - Ke zkoušce je nutné mít udělený zápočet, bez něj není možné jít ke zkoušce!

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni vybavit se do laboratoře: bavlněnými rukavicemi, kalkulačkou, přezůvkami nebo plastovými návleky na boty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do metrologie – charakteristika metrologie, definovaní důležitých pojmů z dané oblasti. 2. Zákon o metrologii – seznámení s platným zákonem o metrologii, institucemi činnými v metrologii, se základním rozdělením měřidel. 3. Národní metrologický systém - základní prvky národního metrologického systému. 4. Návaznost měřidel – zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty. 5. Chyby a nejistoty měření – problematika druhů a výpočtu jednotlivých chyb a nejistot měření. 6. Základní druhy měřidel – rozdělení měřidel z různých hledisek. 7. Metrologie délky – různé možnosti měření délek a to měřidly absolutními i porovnávacími. 8. Metrologie rovinného úhlu – možnosti měření úhlů různými druhy měřidel. 9. Kontrola drsnosti povrchů – různé druhy drsností povrchů, popis metod, jakými se tyto drsnosti mohou měřit. 10. Odchylky tvaru a polohy – čtení technických výkresů z hlediska metrologie. 11. Kontrola závitů – parametry závitů a metody, kterými se tyto jednotlivé parametry dají kontrolovat. 12. Kontrola ozubených kol – různé parametry ozubených kol a metody kontroly těchto parametrů. 13. Souřadnicové měřicí stroje – měření na souřadnicových měřicích strojích včetně praktické ukázky měření v laboratoři.Požadavky na metrologické laboratoře. Seznam měřených úloh: 1. úloha - Kontrola agresivity potu. 2. úloha - Kontrola rozměrové přesnosti otvorů. 3. úloha - Kontrola kalibrů. 4. úloha - Kontrola uhlů. 5. úloha - Kontrola vybraných parametrů závitu. 6. úloha - Kontrola kuželových ploch. 7. úloha - Kontrola vybraných parametrů drsnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Program č.1 Laboratorní práce 20  10 3
                Program č.2 Laboratorní práce 20  10 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Test Písemná zkouška 20  11 3
                Otázka č.1 Ústní zkouška 20  10 3
                Otázka č.2 Ústní zkouška 20  10 3
Rozsah povinné účasti: Student musí odevzdat všechny protokoly z měření a napsat oba testy.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti musí odevzdat a obhájit 2 úlohy (praktickou a teoretickou). Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní zkoušky (2 otázky).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní