346-3002/02 – Strojírenská metrologie (StrMet)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se v tomto předmětu naučí základním metrologickým dovednostem a rozvinou vědomosti ze základů metrologie, seznámí se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - Zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinou a dokážou prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Naučí se statisticky vyhodnotit naměřená data, vyjádřit nejistoty měření a výsledků měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty Matematika, Technologie I, II . Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, , hodnocení drsnosti povrchu, kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Strojírenská metrologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 101 s. ISBN 978-80-248-2723-0. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.

Doporučená literatura:

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf ČEPOVÁ, Lenka; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Podmínky pro získání zápočtu: Vypracování a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení. Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: Cvičení: odevzdání a obhájení 8 programů (praktická část) 2-4 body/program 2 testy během semestru 2-4 body / test minimální počet pro udělení zápočtu 20 bodů celkem za zápočet max. 40 bodů Zkouška: Písemní a ústní písemná část - test 10-20 bodů ústní část (2 otázky) 0-20 bodů/otázka celkem za zkoušku max. 60 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů Kombinovaná forma studia: Podmínky pro získaní zápočtu: Vypracování a obhájení dvou programů. Na základě předložených programů a jejich obhájení je studentům přiděleno bodové hodnocení. Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: Cvičení: odevzdání a obhájení 2 programů 10-20 bodů/program program č.1 (praktická část) program č.2 (teoretická část) min. počet pro udělení zápočtu 20 bodů celkem za zápočet max. 40 bodů Zkouška: Písemná a ústní část písemná část - test 10-20 bodů ústní část (2 otázky) 0-20 bodů/otázka celkem za zkoušku max. 60 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam metrologie, národní metrologický systém, základní pojmy z oblasti metrologie. 2. Jednotky SI soustavy, zákon o metrologii, rozdělení měřidel, instituce činné v metrologii. 3. Státní metrologická kontrola měřidel, schémata návaznosti. 4. Chyby a nejistoty měření. 5. Principy měřidel - mechanický, elektrický, pneumatický, optický, optickomechanický. 6. Metrologie délky - základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky. Interference světla a její využití v metrologii. 7. Metrologie rovinného úhlu, využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 8. Kontrola kuželových ploch, kontrola svislé a vodorovné polohy. 9. Kontrola a měření vybraných parametrů závitů. 10. Kontrola a měření vybraných parametrů ozubených kol. 11. Kontrola kvality obrobené plochy - drsnost povrchu. 12. Základy kontroly odchylek tvaru a polohy. 13. Základy kontroly na souřadnicovém měřicím stroji. 14. Požadavky na metrologické laboratoře.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  36
Rozsah povinné účasti: .

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku