346-5011/01 – Počítačová podpora obrábění (PPO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0646 Ing. Radim Janeczko
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsah předmětu zahrnuje rozšíření znalostí programování NC/CNC obráběcích strojů. Zaměřuje se na 3osé a víceosé frézování. Předmět rozšiřuje znalostí 2,5osého frézování, 2osého soustružení a víceosého soustružení, které studenti získali v předmětu CAM systémy v obrábění. Předmět Počítačová podpora obrábění pojednává o základních a pokročilých strategií 3osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace. Dále pak zahrnuje progresivní víceosé programování tzv. indexované frézování a základy programování 5osého plynulého frézování. Předmět se zaměřuje na práci při tvorbě technologického postupu ve speciálním softwaru pro programování CNC obráběcích strojů, tzv. CAM systému, a to se zaměřením na zmiňované technologie obrábění. Jedná se o tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, výběru konkrétních typů upínačů řezných nástrojů, výběru upínacích přípravků pro upnutí obrobku, simulaci a verifikaci obrábění, tvorbu průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje. V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky 5osého obrábění v laboratoří CNC obrábění katedry, kde si ověří správnost zhotovených NC programu. Ukázky se budou zahrnovat seřizování 5osého frézovacího centra (nastavení obráběcího stroje, upnutí řezných nástrojů do vhodných upínačů, seřizování-korekci řezných nástrojů, ukázky různých typů upnutí polotovaru, nastavení nulového bodu obrobku s využitím obrobkové sondy, načtení, editaci, simulaci, verifikaci a ověření NC programu v řídícím systému stroje a vlastní obrábění na víceosém frézovacím centru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje rozšíření znalostí programování NC/CNC obráběcích strojů. Zaměřuje se na 3osé a víceosé frézování. Předmět rozšiřuje znalostí 2,5osého frézování, 2osého soustružení a víceosého soustružení, které studenti získali v předmětu CAM systémy v obrábění. Předmět Počítačová podpora obrábění pojednává o základních a pokročilých strategií 3osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace. Dále pak zahrnuje progresivní víceosé programování tzv. indexované frézování a základy programování 5osého plynulého frézování. Předmět se zaměřuje na práci při tvorbě technologického postupu ve speciálním softwaru pro programování CNC obráběcích strojů, tzv. CAM systému, a to se zaměřením na zmiňované technologie obrábění. Jedná se o tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, výběru konkrétních typů upínačů řezných nástrojů, výběru upínacích přípravků pro upnutí obrobku, simulaci a verifikaci obrábění, tvorbu průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje. V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky 5osého obrábění v laboratoří CNC obrábění katedry, kde si ověří správnost zhotovených NC programu. Ukázky se budou zahrnovat seřizování 5osého frézovacího centra (nastavení obráběcího stroje, upnutí řezných nástrojů do vhodných upínačů, seřizování-korekci řezných nástrojů, ukázky různých typů upnutí polotovaru, nastavení nulového bodu obrobku s využitím obrobkové sondy, načtení, editaci, simulaci, verifikaci a ověření NC programu v řídicím systému stroje a vlastní obrábění na víceosém frézovacím centru.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací. [2] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. Dostupné v knihovně VŠB – TU Ostrava. [3] SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: serveru katedry + http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace. [4]http://www.mastercam.com - stránka výrobce CAD/CAM systému Mastercam. [5] Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další. [6] APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7.

Doporučená literatura:

[ 1 ] HILDER, Terry. CNC-mozek stroje. MM Průmyslové spektrum, 2003, č.5, s. 38-39. ISSN 1212-2572. [ 2 ] http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění, citováno 19.7. 2010. [ 3 ] SOLIDCAM. Průvodce uživatele modulem souvislého víceosého frézování, SolidCAM + SolidWorks, 1995-2008, s 241.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 projekt, písemný test Znalosti studentů jsou průběžně ve cvičeních ověřovány prostřednictvím bodovaných projektů (samostatných projektů na zadané téma) a testů.

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška. Podmínky absolvování předmětu. Možnosti softwarových produktů pro počítačovou podporu výroby - příklady. 2. Import geometrických dat do prostředí CAM – úprava a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další pomocné geometrie). Možnosti tvorby a úpravy upínacích přípravků obrobků, úprava technologických parametrů. 3. 3osé frézování-strategie hrubování. 4. 3osé frézování-strategie dokončování. 5. 3+2osé frézování, tzv. indexování. 6. Problematika délky vyložení řezných nástrojů – vazba na typy upínačů řezných nástrojů. Pokročilá simulace a verifikace. 7. Kinematika obráběcích center. Konfigurace grafiky pro simulaci reálného CNC stroje s definovaným modelem stroje. 8. Víceosé frézování – konverze 3osého na 5osé obrábění. 9. Víceosé frézování - strategie 5osého obrábění. 10. Databáze řezných nástrojů. Nástrojové toky v praxi. Definování grafiky speciálních tvarových nástrojů a jejich simulace v CAM systému. 11. Použití obrobkových sond na obráběcích strojích a při programování. Tvorba NC programu pro automatické měření na obráběcím stroji. 12. Závěrečné fáze výrobního postupu pro frézování v CAM systému: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace (tj. seřizovací list/návodka). 13. Víceosé frézování. Možnosti úpravy NC programu podle výsledných změřených rozměrů na součásti. 14. Pokročilé způsoby programování CNC obráběcích strojů. Náplň cvičení: 1. Úvodní cvičení. Možnosti softwarových produktů pro počítačovou podporu výroby - příklady. 2. Připomenutí (opakování) práce v CAM systému. Import geometrických dat do prostředí CAM – úprava a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další pomocné geometrie). 3. 3osé frézování-strategie hrubování. Zadání projektu. 4. 3osé frézování-strategie dokončování. 5. Práce na projektu + praktické ukázky v laboratoři při seřizování 5osého frézovacího centra: 3osé frézování, použití obrobkové a nástrojové sondy, simulace, verifikace a úprava vytvořeného NC programu v řídícím systému stroje. 6. 3+2osé frézování, tzv. indexování. 7. Pokročilá simulace a verifikace, Konfigurace grafiky pro simulaci reálného CNC stroje s definovaným modelem stroje. 8. Víceosé frézování – konverze 3osého na 5osé obrábění. 9. Víceosé frézování - strategie 5osého obrábění. 10. Práce na projektu + praktické ukázky seřizování 5osého frézovacího centra při 5osém frézování, praktická ukázka kinematiky 5osého centra. 11. Definování grafiky a simulace speciálních tvarových nástrojů (čepové a tvarové frézy). 12. Závěrečné fáze výrobního postupu pro frézování v CAM systému: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace (seřizovací list, návodka). 13. Práce na projektu + praktické ukázky v laboratoři při seřizování 5osého frézovacího centra: použití obrobkové sondy pro měření rozměrů obrobené součásti, možnosti úpravy NC kódu podle výsledných změřených rozměrů. 14. Dokončení projektů. Ověření získaných znalostí – test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemka 30  11
        Projekt v CAM systému Projekt 70  40
Rozsah povinné účasti: 1 projekt: min. 40 b., max. 70 b Ověření získaných znalostí: písemný test min. 11 b max. 30 b

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1 projekt: min. 40 b., max. 70 b Ověření získaných znalostí: písemný test min. 11 b max. 30 b

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní