347-0325/01 – Drawing, Sculpture and Modelling (KSaM)

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits2
Subject guarantorIng. Milena Hrudičková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Milena Hrudičková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU60 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Získat základní znalosti a dovednosti v oblasti tvorby kresby, modelů a sochařství.

Teaching methods

Summary

Kresba : Obsahem předmětu je kresba jako výtvarný fenomén a její jednotlivé aspekty. Prostřednictvím studia kresby posluchač proniká do světa výtvarného umění a kultury. Učí se chápat specifičnost umělecké řeči, „číst“ obsah uměleckého díla, rozlišuje jednotlivé výrazové prostředky kresby a jejich fungování. Finálním výsledkem nemusí být definitivní kresba, ale všechno to, co student pozná a co trvale přijme do svého citového, dovednostního vybavení, do struktury své osobnosti. Cílem výuky kresby je seznámení se základními výrazovými prostředky a technikami kresby jako specifického prostředku vizuální komunikace.Výuka by měla přispět k nalezení osobitého výtvarného výrazu, případně by se měla stát zdrojem nových inspiračních možností. Semestr je zakončen zápočtem. Sochařství, modelování : V kurzu Průmyslový design jsou studenti seznamování se základy procesu a vzniku designérského návrhu, s jeho následnou realizací v trojrozměrném modelu ve zvoleném měřítku a v barevném řešení. Kontinuálně kurz seznamuje s vývojem designu v České republice až po současné trendy včetně tvorby významných světových designérů.

Compulsory literature:

BALEKA, J. Výtvarné umění – výkladový slovník. Praha : Academia, 1997. ISBN 80- 200-0609-5. BERGER,J. Albrecht Dürer Watercolours and Drawings. London : TASCHEN, 1985. ISBN 3-8228-9620-9. ČIHÁKOVÁ, V. Osobnosti českého malířství. Odeon : Fragment, 1995. ISBN 80- 85768-43-7 GOMBRICH, E. H. Příběh umění.Praha Mladá fronta a ARGO, 1999, ISBN 80-7203- 143-0. JŮZA, V. Česká kresba ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě. Ostrava : Galerie výtvarného umění, 1988 KANDINSKY, W. Bod linie plocha. Praha : Triada, 2000. ISBN 80-86138-16-X. KANDINSKY, W. O duchovnosti v umění. Praha : Triada, 1998. ISBN 80-86138-060-2. KLIVAR, M., POLCAR, M. Kresba v životě člověka. Praha : SPN, 1987. KROUTVOR, J. Egon Schiele. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0270-9. LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0 MATISSE, H. Kresby. Praha : Odeon, 1973 Moderní Moderní francouzská kresba. Praha : NG, 1967. MUZIKA, F. Albrecht Dürer. Praha : Melantrich, 1941. PARRAMÓN, J. Jak kreslit rudkou, uhlem a křídou. Praha : Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-85521-82-2. PARRAMÓN, J. Jak nakreslit lidské tělo. Praha : Svojtka a Vašut,1995. ISBN 80- 7236-044-2 PARRAMÓN, J. Velká kniha o portrétu. Praha : Svojtka a Vašut, 1995. ISBN 80- 7180-026-0. PETROVÁ, E. Delacroix a romantická kresba. Praha :Odeon, 1989. ISBN 80-207-02 ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 1996, ISBN 80- 902267-2-8 Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997. ISBN 80-207-0550-3. Současná česká kresba. Brno : Moravská galerie, 1990. TEISSIG, K. Technika kresby. Praha : Aventinum, 1999. ISBN 80-85277-49-2. TETIVA, V. Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy Jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou : Alšova Jihočeská galerie, 1984 VODÁK, V. , PŘIKRYL, Z. Technologie výtvarných materiálů. Praha : SPN, 1964. WELTON, J. Velká kniha –Kresba, malba. Praha : Cesta, 1996. ISBN 80-7181-090-8 Sochařství, modelování MORANT, H. Dějiny užitého umění. KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu I. Bratislava, 1999. KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin dizajnu II. Bratislava, 2000. SPARKE, P. Století designu. Praha, 1999. KOTÍK, J. Hrách na stěnu házeti, aneb o užitečnosti věcí. LAMARÓVÁ, M. Český design 1980-1999. Časopisy: Domus, Form, Design, Trend aj.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice kresby 1.1 Linie 1.2 Bod 1.3 Plocha 2. Světlo a tvar 2.1 Světlo 2.2 Tvar 3. Prostor 3.1 Definice prostoru 3.2 Iluzivní prostor 4. Měřítko a zlatý řez 4.1 Měřítko a proporce 4.2 Zlatý řez 4.2.1 Matematický výpočet zlatého řezu 4.2.2 Geometrická konstrukce zlatého řezu 5. Kompoziční principy výtvarného díla 5.1 Rytmus 5.2 Symetrie 5.3 Kontrast 5.4 Konstrukce 5.5 Kompozice 6. Funkce kresby a kresebný materiál Sochařství, modelování Kurz představuje design jako profesi, která pomocí široké škály procesů řeší souhrnné potřeby a problémy člověka. Seznamuje studenty se specifičností designérské tvorby a zároveň seznamuje s postupy práce designéra. Témata v kurzu jsou vybírána tak, aby student pochopil tvůrčí proces a nehledal pouze okrajová řešení. Přímý dialog pedagoga se studentem umožňuje každé řešení zadaného úkolu analyzovat z více stránek – konstrukční, technologické a ergonomické. Kurz vede studenta v intencích, že design není jenom dokonalá forma, tvar, ale také hledání nových funkcí, souvislostí a řešení. 1) Analýza problému 2) Návrh konceptu 3) Finální zpracování s podporou vizuální a textové prezentace Při zadání jednoduchých témat – úloh – je student orientován v postupu od prvotní myšlenky přes rešerši, sestavení/vytvoření pracovního modelu až po doprovodnou dokumentaci.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 70  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Industrial Design P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner