352-0005/01 – System Identification (IdSys)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON21 Ing. Petr Koňařík, Ph.D.
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

pp

Teaching methods

Summary

Osnova předmětu: Pojem identifikace, cíl a úkol identifikace, způsoby, metody a typy identifikace. Matematicko-fyzikální analýza - tvorba matematického modelu, dynamika hladiny kapalin v otevřených a v uzavřených zásobní- cích, dynamika mechanických, elektrických a elektromechanických soustav, mechanicko-elektrická analogie. Deterministické přístupy experimentální identifikace - aproxi- mace systémy 1.řádu, Strejcova metoda, metoda postupné integra- ce, metoda ploch, vyhodnocování kmitočtových charakteristik. Stochastické přístupy experimentální identifikace - statistická dynamika, identifikace aplikací korelačních metod, identifikace v kmitočtové oblasti. Cvičení: Praktické příklady pro identifikaci dynamických soustav, veri- fikace matematických a náhradních modelů pomocí simulačního programu SIPRO.

Compulsory literature:

Soukup,J.: Identifikace soustavy, SNTL,Praha, 1990. Campbell,D.: Dynamika výrobních procesov,ALFA,Bratislava,1968. Palm,W.: Control Systems Engineering,John Wiley Sons, New York, 1986. Caha,Z.,Černý,M.: Elektrické pohony, SNTL, Praha,1990. Šutek, L. - Varga, M.:Experimentálne metódz identifikácie. Bratislava, VEDA 1981. Niederlinski, A.: Číslicové szstémz pro říyení technologických procesů. Praha, SNTL 1984.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35205

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.