352-0528/01 – System Design (PrS)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantorIng. Roman Pavlas, Ph.D.Subject version guarantorIng. Roman Pavlas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV28 Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o klasifikaci, funkcionalitě a metodách projektování jednotlivých typů řídicích systémů – od jednoduchých regulátorů, přes systémy číslicového řízení, až k hierarchickým systémům řízení složitých procesů. Jsou rovněž seznámeni s obecnou metodologií projektového řízení a využitím softwarového produktu Microsoft Project jako podpůrného nástroje pro řízení projektů. Studenti budou ovládat kategorizovat a charakterizovat jednotlivé druhy řídicích systémů a identifikovat oblasti jejich využití, projektovat proces implementace řídicích systémů a řídit jeho průběh s využitím nástrojů projektového řízení.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Computer integrated manufacturing (basic structures and components). Basic methods and documents of control systems design. Industrial robots, NC machines, programmable logical controllers - control systems and programming. Network diagramms and Gantts charts. Critical path method, PERT method. Project managemenet – creating of project in MS Project software, adition of resources and costs, project monitoring and control, project vizualization. Theory of constraints.

Compulsory literature:

FLEMING, Q. W. - KOPPELMAN, J. M. Earned Value Project Management, New York : Project Management Institute, 2000 CHATFIELD, C. S., JOHNSON, T. Microsoft Office Project 2007 step by step. Redmond : Microsoft Press, 2007. ISBN 978-0-7356-2305-7 BERKUN, S. The art of project management. Sebastopol : O'Reilly, 2005. ISBN 0-596-00786-8 MAYLOR, H., JONES, D. Project management. London : Pitman, 1996. ISBN 0-273-61236-0 SPINNER, M. Project management : Principles and practices. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1997. ISBN 0-13-436437-6

Recommended literature:

PAVLAS, R., GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., VANČURA V. 2008. Řízení projektů, projektová orientace. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 110 s. OPLATEK, F, LUNER, M. - aj. Automatizace a automatizační technika 4. Automatické systémy. Praha : Computer Press, 2000, 1. vydání. 166 s. ISBN 80-7226-249-1 SVOZILOVÁ, A. Projektový management Praha : Grada, 2006, 1. vydání. 356 s. ISBN 80-247-1501-5 NĚMEC, V. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2002, 1. vydání. 184 s. ISBN 80-247-0392-0 CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha : Aspi, a. s., 2005. 1. vydání. 132 s. ISBN 80-7357-085-8 DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. Praha : Professional Publishing, 2004, 1. vydání. 173 s. ISBN 80-86419-71-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Metodika vytváření automatizovaných řídicích a diagnostických systémů. Pracovní postupy a obsah projekční dokumentace. Pracovní předpisy a normy. Úvodní projekt, technický projekt (funkční schémata). Realizační projekt (dokumentace software). Řízení pracovních skupin, dělba práce uvnitř skupin a spolupráce s investorem. Příklad provozu řídicích a diagnostických systémů. Řídicí systémy kontinuálních a diskontinuálních procesů. Diagnostické systémy. Příklad řešení software integrovaného systému kontroly jakosti. Spolupráce aplikací, předávání dat a synchronizace činnosti různých aplikací (notifikace).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.