352-0531/02 – Expert Systems (ES)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+3
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Expertní systémy je naučit studenty analyzovat problém související s rozhodováním a s řízením technologií a výroby, navrhovat a vyvíjet komponenty prostředí znalostních bází z analýzy zkušeností a znalostí obsluhy či uživatele systému řízení a ve vývojovém prostředí software pro expertní systém, neuronovou síť, genetický algoritmus vytvářet algoritmy pro úlohy simulované podle konkrétních problémů z praxe a realizovat zadané úlohy v dostupných programových prostředích. Součástí výuky v tomto předmětu je analýza současného stavu nasazování expertních systémů a jejich integrace do systémů řízení pro podporu rozhodování a řízení v různých odvětvích průmyslu. Po absolvování předmětu bude student schopen formulovat principy a požadavky na integraci nástrojů expertních systémů se softwarem pro průmyslovou automatizaci, analyzovat podmínky, vysvětlit postup a fáze vývoje a nasazování expertních systémů v průmyslové praxi, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a výhody i omezení pro další vývoj s novými technologiemi. Součástí absolvování předmětu je zpracování samostatného semestrálního návrhu báze znalostí expertního systému a obhajoba tohoto návrhu, v němž studenti posoudí a shrnou principy a klíčové vlastnosti expertních systémů a na vlastním příkladě zhodnotí svůj výsledný projekt.

Teaching methods

Summary

This course is an introduction to expert systems concept. It contains an overview of artificial intelligence fields, which found their application in control and decision making support and are implemented as practical applications for engineers. Each lecture and an exercise deals with a different expert system, a knowledge based system and a consulting system, as well as models for knowledge base building, connected to object oriented programming. A development and an implementation of an expert system, a neural network application and a genetic algorithm are shown for control of applications and

Compulsory literature:

RICH, E. Artificial Intelligence. McGraw-Hill, 1983. ISBN 0-07-052261-8. DEAN. T., ALLEN, J. Artificial Intelligence. Theory and Practice. The Benjamin Cummings Publishing Co. 1995. LADD S. R. Genetic Algorithms in C++. MIS Press. 1996. ISBN 1-55851-459-7.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je úvodem do koncepce a technologie expertních systémů. Obsahuje přehled klíčových oblastí umělé inteligence, které našly uplatnění jako podpora řešení problémů a rozhodování, dále pak přehled různých expertních systémů, systémů znalostního inženýrství a konzultačních systémů, modelů znalostních bází, souvislostí s objektově orientovaným programováním, s hypertextovým prostředím. Podrobně je řešen vývoj a implementace expertního systému.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51 3
        Návrh a prezentace úlohy Project 80  51
        Test Other task type 20  5
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.