352-0533/01 – Industrial and Author Law (PaAP)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits5
Subject guarantorIng. Roman Pavlas, Ph.D.Subject version guarantorIng. Roman Pavlas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV28 Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+3
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je vysvětlit studentům principy ochrany duševního vlastnictví a seznámit je s konkrétními legislativními zdroji z této oblasti. Studenti jsou po absolvování předmětu schopni klasifikovat jednotlivé oblasti ochrany duševního vlastnictví, uvést rozdíly mezi nimi, porovnat je na základě vhodnosti a účinnosti ochrany pro konkrétní předmět ochrany a aplikovat je na konkrétní předměty ochrany v praxi. Rovněž ovládají administrativní procedury pro zajištění ochrany duševního vlastnictví včetně ekonomických dopadů.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Basic terms from legal and juridical areas, sorts of right and its division, economic law structure (basic acts and principles, examples)...

Compulsory literature:

CLARK, L. S. & KINDER, P. D. Law and business: the regulatory environment. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1991. 1198 p. ISBN 0-07-035096-5 BOWERS, T. Law of commercial transaction & business associations: concepts and cases. Chicago: Richard D. Irwin, cop. 1995. ISBN 0-256-17864-X MILLER, A. R. – DAVIS, M. H. 1991. Intellectual Property – Patents, Copyright in a Nutshell. St. Paul (Minnesota) : West Publishing Co. 1991, PHIULIPS, J. – FIRTH, A. 1990. Introduction to Intellectual Property Law. London : Butterworlds, 1990,

Recommended literature:

NOLČ J. - a kol. Ústava ČR s úvodním komentářem. Brno : CP Books, a. s., 2005. 1. vydání, 153 s. ISBN 80-251-0362-5 PAVLAS, R., GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., VANČURA V. 2008. Ochrana duševního vlastnictví a správa portfolia duševního vlastnictví. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 103 s. KOL. 2006. Občanský zákoník a související předpisy. Úplné znění č. 543. Ostrava : Sagit, 2006, 264 s. ISBN 80-7208-549-2 KOL. 2006. Obchodní zákoník a související předpisy. Úplné znění č. 520. Ostrava : Sagit, 2005, 249 s. ISBN 80-7208-524-7 KOL. 2005. Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěžě. Úplné znění č. 511. Ostrava : Sagit, 2005, 77 s. ISBN 80-7208-515-8 KOL. 2006. Ochrana spotřebitele. Úplné znění č. 512. Ostrava : Sagit, 2006, 131 s. ISBN 80-7208-516-6 MALÝ, J. Oceňování průmyslového vlastnictví. Nové přístupy. Praha : C.H.Beck, 2007. 1. vydání. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6 MALÝ, J. Obchod nehmotnými statky. Brno : C.H.Beck, 2002. 1. vydání. 257 s. ISBN 80-7179-320-5

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Ochrana duševního vlastnictví v demokratické společnosti, zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), autorská práva k dílu, převody autorských práv, hromadná správa autorských práv, softwarová práva, označení původu výrobků, vynálezy průmyslové vzory a zlepšovací návrhy, patentoví zástupci, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, ochranné známky, obchodní jméno, obchodní tajemství, licenční smlouvy, hospodářská soutěž, nekalá soutěž.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner