352-0534/01 – Liquid Systems Simulation (STS)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen na realizaci matematických tekutinových mechanismů pomocí simulačních programů. Sestavení simulačního modelu hydrostatického pohonu na základě matematicko-fyzikální analýzy, jeho simulace, vyšetření průběhů stavových proměnných pohonu, simulační ověření dosažení požadovaných vlastností pohonu a dimenzování prvků obvodu. Sestavení a realizace simulačního modelu pneumatického pohonu. Sestavení simulačního modelu z experimentálně zjištěných dat metodami experimentální identifikace. Statické a dynamické charakteristiky prvků tekutinového systému a jejich vyhodnocení. Simulace identifikačního experimentu, vyhodnocení odezev. Realizace experimentálního měření na zkušebním pohonu a parametrizace modelu systému. Problémově orientované simulační programy, příklady analýzy dynamických vlastností pohonů pomocí simulačních výpočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner