354-0076/01 – CAD/CAM I in Mechatronics (CADI)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
NOV074 Ing. Jiří Novotný
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Přehled využívaných CAD/CAM systémů. Základní filozofie tvorby 3D modelu. Srovnání základních filozofií tvorby 3D modelu v systémech PRO/Engineer a I-DEAS. Porovnání modelu a tvrdé parametrizace. 2. Struktura modulárního uspořádání CAD/CAM systémů. Základní objekty používané při vytváření 3D modelu. (Křivka, skica, konstrukční prvek, součást, sestava, ...). Rozdělení konstrukčních prvků. Základy ovládání systému Pro/Engineer. Typy souborů používaných pro ukládání jednotlivých typů modelů. Použití zkrácených výrazů. 3. Nastavení jednotek. Otevření nového modelu, pomocí startovacího souboru. Definování typu konstrukčního prvku, přechod do skicáře. Použití skicáře pro vytváření geometrie konstrukčního prvku. Kreslení úseček, kružnic a oblouků. Princip úplného kótování. Regenerace skici. Modifikace rozměrů skici. 4. Rozšířené možnosti skicáře. Geometrické nástroje - ořezání a rozdělení úseček, zaoblení a sražení rohů. Ztotožnění vlastností objektů. Použití relací při parametrizaci skici. 5. Modifikace rozměrů modelu, předefinování vlastností modelu. Základní filozofie vytváření relací mezi kótami určujícími rozměry modelu. Ukládání sekcí a jejich použití pro tvorbu dalších konstrukčních prvků. 6. Tvorba a použití vztažných konstrukčních prvků, ...rovina, osa, bod, souřadný systém. 7. Tvorba a modifikace řezů, typy zobrazení modelu, tvorba barevné palety.Možnosti modifikace pojmenování vztažných prvků. Potlačení prvků, přesměrování prvků. 8. Příprava modelu pro vytváření sestavy. Principy vytváření sestavy. Typy vazeb pro umístění součástí do sestav. Volné prvky v sestavě. Předefinování umístění součásti v sestavě. 9. Modifikace v sestavě, změna rozměrů součástí rotace a posuv součásti. Kopírování součásti. Tvorba řezů v sestavě. Modifikace řezů v sestavě. 10. Speciální typy konstrukčních prvků, díry, rotační části, zápichy, žebra, skořepiny, sražení a zaoblení hran. 11. Násobení konstrukčních prvků, kopírování, zrcadlení, tvorba polí. Editace prvků vytvořených násobením. Vytváření vztažných prvků v průběhu tvorby konstrukčního prvku. 12. Pokročilé techniky tvorby modelu součásti, tenkostěnné součásti protažení objemu do dvou nebo několika průřezů, tvorba modelů pružin... Skicování křivek. 13. Tvorba výkresů součástí a sestav. Orientace pohledů. Modifikace pohledů, viditelnost hran, měřítko, řezy, typy řezů. 14. Úprava výkresů, vkládání kót, os. Export výkresů do jiných systémů. Výstup výkresů na tiskárnu. Náplň cvičení bude věnována praktické tvorbě modelů v systému Pro/Engineer podle předlohy. Testy pro hodnocení budou provedeny ve cvičeních č. 6, 9, 13. Ve cvičení č. 14 budou udělovány zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering (10) Transient Year /bachelor to magisters studies /Bc P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.