354-0305/01 – Robot Work Cells Design (RTP)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analyse existing situation of production arrangement. Sketch variants next development of engaged production. Choose optimal variant. Solved of modernization production with robotized workplace. Choose suitable robots, peripheral equipment and next completive arrangement robotized technological workplace. Apply learned material in new situations. Make out robotized technological workplace.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících. Studenti se seznámí se specifickou oblastí navrhování robotizovaných technologických pracovišť, hlavními směry komplexní automatizace výrobních systémů, pružnými výrobními systémy a úlohou PRaM v pružných výrobních systémech na příkladech realizovaných v praxi. Při navrhování RTP se posluchači postupně seznámí s řešením specifických dílčích problémů počínaje výběrem vhodné součástkové základny, výrobních a manipulačních prostředků, až po návrh struktury pracoviště podle druhu výroby, technologie ap.. Závěrečná část látky bude věnována obsahu projektové dokumentace, bezpečnosti a hygieně práce a ergonomii pracoviště.Důraz je kladen na automatizaci výrobních systémů průmyslovými roboty.Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat na projektech nebo v provozech robotizovaných výrobních systémů.

Compulsory literature:

BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. 1.vyd.2002. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s., ISBN 80-248-0217-1 BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. Elektronická podoba na www.robot.cz, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s.

Recommended literature:

BUDA,J.-KOVÁČ,M.-ŠIMŠÍK,D. Projektovanie výrobných systémov. ALFA Bratislava 1991. str.246. JÁNOŠÍK,L.- SMETANA,J. Projektování výrobních procesů a systému. Návody do cvičení. VŠB Ostrava 1991. 142 s. ŠIMČÍK,D.- KOVÁČ,J. Projektovanie výrobných systémov. Návody do cvičení. Alfa Bratislava 1987, 249 str.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek 1.Základní pojmy. Úvodní přednáška 2.Navrhování technologických pracovišť s PRaM výrobních systémů, vstupní podmínky pro řešení. 3.Uspořádání technologických pracovišť s PRaM. 4.Materiálové toky, postupy při analýze materiálových toků. Jejich vliv na uspořádání technologických pracovišť. 5.Výběr představitelů výrobků v sériové výrobě. Navrhování linek v hromadné výrobě a pracovišť s PRaM v sériové výrobě. 6.Postupy při výběru výrobních strojů a zařízení, výběr manipulačních prostředků, PRaM a dalších zařízení pracoviště. 7.Optimální návrh technologického pracoviště s PRaM. 8.Technická příprava výroby. Navrhování výrobků, technologičnost součástí, technologické postupy, výrobní dávky, příprava nástrojů ap. 9.Pracovní prostory a zóny pracoviště s PRaM. Optimální uspořádání zařízení. 10.Specifické podmínky technologie obrábění a při navrhování RTP. 11.Specifické podmínky technologie objemového tváření a plošného tváření při navrhování RTP. 12.Specifické podmínky technologie obloukového svařování, bodového svařování při navrhování RTP 13.Specifické podmínky technologie povrchových úprav při navrhování RTP. 14.Bezpečnost a hygiena práce a jejich vliv na navrhované pracoviště RTP. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Náplň cvičení a seminářů 1.Seznámení s požadavky ve cvičení. 2.Zadání témat pro práci ve cvičení. 3.Příklady řešení pracovišť s PRaM. 4.Rozbor součástkové základny. Kontrola zpracovaného konstrukčního návrhu součástí pro navrhované RTP. 5.Kapacitní propočty pracoviště, výběr strojů a zařízení. 6.Manipulační zařízení a návrh toku materiálu, výpočtem a graficky. 7.Návrh optimálního uspořádání pracoviště. 8.Test č.1. Vyhodnocení testu Samostatná práce RTP dělení materiálu na pilách. 9.Rozbor používaného nářadí, upínacích přípravků a pracovní postup výroby. Samostatná práce RTP dělení materiálu na lisech a na nůžkách. 10.Význam pracovních zón.Přístupových komunikací, bezpečnostních vzdálenosti ap. Zpracovávání samostatné práce robotizace v obrobnách. 11.Návrh systému řízení pracoviště. Umístění senzorů, kontrola polohy, kontrola přesnosti a jakosti výroby. Samostatná práce RTP lisování. 12.Postupy při kalkulování nákladů a stanovení celkových nákladů. Samostatná práce RTP svařování. 13.Dokončení samostatných prací a přednesení výsledků prací před ostatními spolužáky, připomínky a hodnocení prací. 14.Odevzdání samostatných prací. Test č.2. Vyhodnocení testů a prací. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 26  0 3
                Written exam Written test 9  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.