354-0325/01 – Navrhování robotiz. montážních linek (NRML)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

V předmětu „Navrhování robotizovaných montážních linek“ se studenti seznámí s problematikou navrhování jednotlivých montážních pracovišť pro montáž jednotlivých uzlů výrobků, která jsou závěrečnou fázi výrobního procesů. Získají základní potřebné informace a poznatky pro navrhování a provoz robotizovaných pracovišť s technologii montáže. Postupně se seznámí s propojováním jednotlivých robotizovaných montážních pracovišť do větších celků až do jednoduchých montážních linek, v nichž budou pro montážní procesy uplatněny roboty. Seznámení se specifickými problémy navrhování montáže a technickými prostředky montáže. Navrhování a provoz robotizovaných montážních linek vyžaduje specializované znalosti, potřebné pro navrhování nových řešení všech potřebných zařízení. Jedná se o navrhování a řešení změn, počínajících již v technologických procesech, v manipulaci s materiálem, v dopravě, skladování i v řízení montážních operací a celého procesu.

Compulsory literature:

Literatura: [1] BĚLOHOUBEK, P Investice a výrobní systémy I. 1. vydání. Inženýrské centrum Brno 2001, ISBN 80-86308-07-3, 84 s. [2] BURKOVIČ, J.: Navrhování RTP. 1.vydání. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2002. 114 s. ISBN 80-248-0217-1 [3] TALÁCKO. J. Projektování automatizovaných systémů. 1. vydání. Ediční středisko ČVUT Praha 1996. ISBN 80-01-01441-X124 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Základní informace o navrhování montážních pracovišť a montážních linek. Používané pojmy. 2.Rozdělení montážních linek. Odlišnosti v možnostech použití. 3.Analýza montážního procesu a tvorba zadání pro zpracování návrhu. 4.Význam navrhování alternativního uspořádání montážních linek. Hodnocení alternativ a výběr nejvýhodnější alternativy. 5.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže při jednoduchém zakládání součástí. 6.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže celků spojovaných šroubováním. 7.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže u nýtovaných konstrukcí. 8.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže lisováním. 9.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže u lepených konstrukcí. 10.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci u technologie obloukového svařování. 11.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci u technologie bodového svařování. 12.Tvorba zadání pro řízení a logistiku procesu montáže. 13.Specifické podmínky při navrhování skladování, dopravy a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Závěrečná přednáška. Bezpečnost a hygiena práce montážních činností. Program cvičení: 1.Seznámení s úkoly a obsahem cvičení, návaznosti na přednášky. Základní informace o navrhování robotizovaných montážních systémů a linek. Používané pojmy. 2.Zadání semestrálního programu. Analýza zadaných úkolů podle způsobu montáže. 3.Provádění analýzy montážních operací, stanovení potřebných časů montážních operací. 4.Definování parametrů na jednotlivá zařízení montážní linky - požadavkovy list. 5.Volba typů a parametrů montážních robotů. Volba struktury a uspořádání montážní linky a montážního systému.Příklady robotizované montáž 6.Navrhování robotizované montáže jednoduchého zakládání součástí a šroubovaných sestav a celků. 7.Navrhování robotizované montáže nýtovaných konstrukcí. 8.Navrhování robotizované montáže výrobků lisováním. 9.Navrhování robotizované technologie lepených konstrukcí. 10.Navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii obloukového svařování. Test z probrané látky. 11.Navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii bodového svařování. 12.Navrhování řešení logistiky montážních procesů. 13.Navrhování skladování, doprava a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Předvedení semestrálních prací. Kontrola prací. Zápočty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.