354-0325/02 – Navrhování robotiz. montážních linek (NRML)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

V předmětu „Navrhování robotizovaných montážních linek“ se studenti seznámí s problematikou navrhování jednotlivých montážních pracovišť pro montáž jednotlivých uzlů výrobků, která jsou závěrečnou fázi výrobního procesů. Získají základní potřebné informace a poznatky pro navrhování a provoz robotizovaných pracovišť s technologii montáže. Postupně se seznámí s propojováním jednotlivých robotizovaných montážních pracovišť do větších celků až do jednoduchých montážních linek, v nichž budou pro montážní procesy uplatněny roboty. Seznámení se specifickými problémy navrhování montáže a technickými prostředky montáže. Navrhování a provoz robotizovaných montážních linek vyžaduje specializované znalosti, potřebné pro navrhování nových řešení všech potřebných zařízení. Jedná se o navrhování a řešení změn, počínajících již v technologických procesech, v manipulaci s materiálem, v dopravě, skladování i v řízení montážních operací a celého procesu.

Compulsory literature:

Literatura: [1] BĚLOHOUBEK, P Investice a výrobní systémy I. 1. vydání. Inženýrské centrum Brno 2001, ISBN 80-86308-07-3, 84 s. [2] BURKOVIČ, J.: Navrhování RTP. 1.vydání. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2002. 114 s. ISBN 80-248-0217-1 [3] TALÁCKO. J. Projektování automatizovaných systémů. 1. vydání. Ediční středisko ČVUT Praha 1996. ISBN 80-01-01441-X124 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Základní informace o navrhování montážních pracovišť a montážních linek. Používané pojmy. 2.Rozdělení montážních linek. Odlišnosti v možnostech použití. 3.Analýza montážního procesu a tvorba zadání pro zpracování návrhu. 4.Význam navrhování alternativního uspořádání montážních linek. Hodnocení alternativ a výběr nejvýhodnější alternativy. 5.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže při jednoduchém zakládání součástí. 6.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže celků spojovaných šroubováním. 7.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže u nýtovaných konstrukcí. 8.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže lisováním. 9.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže u lepených konstrukcí. 10.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci u technologie obloukového svařování. 11.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci u technologie bodového svařování. 12.Tvorba zadání pro řízení a logistiku procesu montáže. 13.Specifické podmínky při navrhování skladování, dopravy a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Závěrečná přednáška. Bezpečnost a hygiena práce montážních činností. Program cvičení: 1.Seznámení s úkoly a obsahem cvičení, návaznosti na přednášky. Základní informace o navrhování robotizovaných montážních systémů a linek. Používané pojmy. 2.Zadání semestrálního programu. Analýza zadaných úkolů podle způsobu montáže. 3.Provádění analýzy montážních operací, stanovení potřebných časů montážních operací. 4.Definování parametrů na jednotlivá zařízení montážní linky - požadavkovy list. 5.Volba typů a parametrů montážních robotů. Volba struktury a uspořádání montážní linky a montážního systému.Příklady robotizované montáž 6.Navrhování robotizované montáže jednoduchého zakládání součástí a šroubovaných sestav a celků. 7.Navrhování robotizované montáže nýtovaných konstrukcí. 8.Navrhování robotizované montáže výrobků lisováním. 9.Navrhování robotizované technologie lepených konstrukcí. 10.Navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii obloukového svařování. Test z probrané látky. 11.Navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii bodového svařování. 12.Navrhování řešení logistiky montážních procesů. 13.Navrhování skladování, doprava a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Předvedení semestrálních prací. Kontrola prací. Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 36 (36) 0
                Project Project 36  0
        Examination Examination 64 (64) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 44  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner