354-0328/01 – Údržba a provoz montážních linek (ÚPML)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

V předmětu Údržba a provoz montážních linek (ÚPML) se studenti seznámí s problematikou navrhování jednotlivých montážních pracovišť pro montáž jednotlivých uzlů výrobků, která jsou závěrečnou fázi výrobního procesů. Získají základní potřebné informace a poznatky pro navrhování a provoz robotizovaných pracovišť s technologii montáže. Postupně se seznámí s propojováním jednotlivých robotizovaných montážních pracovišť do větších celků až do jednoduchých montážních linek, v nichž budou pro montážní procesy uplatněny roboty. Seznámení se specifickými problémy navrhování montáže a technickými prostředky montáže. Navrhování a provoz robotizovaných montážních linek vyžaduje specializované znalosti, potřebné pro navrhování nových řešení všech potřebných zařízení. Jedná se o navrhování a řešení změn, počínajících již v technologických procesech, v manipulaci s materiálem, v dopravě, skladování i v řízení montážních operací a celého procesu.

Compulsory literature:

Literatura: [1] BURKOVIČ, J.: Provoz a údržba RTP. 1.vydání, Skripta VŠB-TU Ostrava, 2006. 95 s. ISBN 80-248-1222-3 [2] SMRČEK, J. Prevádzka a údržba automatizovaných zariadení.1. vyd. Košice, ELFA s.r.o. Košice Strojnícka fakulta TU Košice, 1996, 50 s. [3] ČSN IEC 50 (191) Medzinárodný elektrotechnichý slovník Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb, Vydavatelství Úřadu pro norm. a měření, Praha, September 1993, 1. vydání

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah přednášek: 1.Názvosloví. Úvod do předmětu. 2.Základní informace o problematice provozu a údržby robotizovaných montážních linek. Vybrané používané pojmy. 3.Realizace robotizované montážní linky (RML). Uvádění RML do provozu. Závislost životnosti na provozních faktorech. 4.Teorie spolehlivosti, obecné zákonitosti. Diagnostika stavu zařízení. Predikce opotřebení a poruch. 5.Hlavní příčiny poruch. Způsoby zajišťování bezporuchového provozu 6.Seřizování montážní linky, servisní služby a vlastní údržba. Analýza spolehlivosti robotizované montážní linky. 7.Komplexní produktivní údržba. Charakteristika TPM a její cíle. 8.Základy tribologie. Mazací soustavy. Hospodaření z náhradními díly. 9.Zvyšování spolehlivosti robotů. Bezpečnost práce při provádění údržby. Závěr a dotazy. Program cvičení: 1.Seznámení s požadavky ve cvičení,s obsahem cvičení, návaznosti na přednášky. Základní informace o údržbě montážních systémů a linek. Používané pojmy. 2.Zadání semestrálního programu. Rozbor zadání, podmínky pro úspěšné splnění zadání a diskuze k zadáním. 3.Opakování teorie pravděpodobnosti. Teorie výskytu poruch a způsoby obnovy. Příklady z praktických aplikací. 4.Diagnostika stavu technologického zařízení, praktické příklady měření. 5.Kontrola samostatné práce a konzultace k zadání 6.Faktory ovlivňující spolehlivost montážních linek. Sběr informací o stavu sledovaného zařízení a jejich hodnocení využitím výpočetní techniky. 7.Kontrolní test z probrané látky. Rozbor testu, opakování probrané látky a diskuze k probírané problematice. 8.Kontrola samostatné práce a konzultace. Strategie údržby robotů. Možnosti zvyšování spolehlivosti robotů a ostatního zařízení v montážní lince. 9.Odevzdání samostatných prací. Obhajoba prací. Zhodnocení prací. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.