354-0343/02 – Practical Training 4 (OA4)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFS, USPIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the Practical training is to use the technical knowledge obtained by study during solving the practical problems in the company. The practical experience will be obtained in area control of the working groups, determination about problem processing, process solving within group, etc. The experience with the foreign language under Practical training is welcomed.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

1. planning of the practical training by student 2. safety conditions 3. training 4. training closing 5. final report 6. presentation

Compulsory literature:

Safety Rules of the Employer. Operating Procedure of the Employer.

Recommended literature:

dle zadání vedoucího praxe

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola je na firmě poskytující praxi. Výsledek praxe student dokládá předložení zprávy o průběhu praxe a dosažených výsledcích. Doporučená osnova zprávy: 1. Organizace praxe – shrnutí postupu výběru a přípravy praxe. 2. Charakteristika firmy poskytující praxi – výrobní profil, velikost, typ firmy, referenční produkty (výrobky, projekty, realizace). 3. Průběh praxe – délka, místo, pracovní zařazení, organizace pracovního dne, charakteristika pracovního kolektivu, útvaru, ve kterém praxe probíhala. 4. Popis prováděných činnosti – charakteristika činností (samostatné úkoly, spolupráce, pomoc při plnění úkolů, charakter práce – projekční, technická, výpočty, administrativní, praktická realizační, práce na počítači, tvorba dokumentace, práce v terénu apod.) 5. Naplnění cílů praxe - získané praktické dovednosti, odborné znalosti využité v rámci praxe, podněty pro další studium, profesní rozvoj. 6. Shrnutí – celkové hodnocení přínosů praxe, doporučení pro studenty, upozornění na možná rizika.

E-learning

Není relevantní

Other requirements

Final report elaboration, Its delivering to department Final report presentation, Its defending under department conditions

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. The organization of the practice by student (self, proposal of the department) 2. Accession to praxis, safety of work, safety regulations, safety training, working insertion, work organization. 3. Praxis process. 4. Finishing of the praxis. 5. Elaboration of the final report of the praxis, Its delivering on the department. 6. Presentation of the final report, Its defending, credit of praxis.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Zápočet

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronics P English Ostrava 2 Optional study plan
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronics P English Ostrava 2 Optional study plan
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronics P English Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronics P English Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner