354-0350/02 – Bakalářský projekt II 354 (BPII354)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits14
Subject guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Subject version guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFS, USPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+14
Part-time Credit 0+59

Subject aims expressed by acquired skills and competences

analyzovat zadání, navrhnout řešení, výběr řešení, oponování výběru/rozhodnutí, samostatná práce

Teaching methods

Tutorials

Summary

Bakalářský projekt je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace studentů k souboru státnicových otázek s pedagogy. Podstatná část předmětu je také vlastní samostatná příprava individuálních bakalářských prací a konzultace s vedoucím práce.

Compulsory literature:

literatura k bakalářské práci - viz zadání BP

Recommended literature:

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999. Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194. Normy : DIN

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

project, its presentation

E-learning

lms.vsb.cz http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/

Other requirements

project (relevant the bachelor thesis)

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: This subject does not contain lecture part. Exercises: Basic information and instructions about drawing up the bachelory thesis. Text part of bacelory thesis and its organisation. Requirements on content and range of bachelory thesis. Typographical layout and language quality, typesetting and style of binding. Parts of bachelory thesis in electronic form. Organisational requirements for continuance of the state exams. The continuance of the state exams. Consultation of exam questions. Giving over the bachelory thesis in given term. Laboratories: This subject does not contain exercises. Computer labs: This subject does not contain computer exercises.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Compulsory attendance at seminars is at least 80%.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner