354-0504/01 – Projektování a provoz RTP (PPRTP)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyhodnotit stávající stav zadaného výrobního systému. Formulovat zadání pro tvorbu modernizovaného výrobního systému s využitím prostředků robotizace. Navrhovat nový stav výrobního systému s využitím průmyslových robotů. Konstruovat jednotlivé komponenty robotizovaného technologického pracoviště. Plánovat postupnou realizaci navrženého systému

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je profilujícím předmětem ve studijním oboru ROBOTIKA", seznamuje posluchače se základními pojmy z oblasti projektování výrobních systémů, s postupy analýzy vhodnosti robotizace pracovišť podle technologie výroby na základě rozboru současného stavu pracoviště. Předkládá postupy projektování nových robotizovaných výrobních systémů. Znázorňuje postupy řešení dispozice rozmístění výrobních stojů, PRaM a potřebných periferií. Předvede způsoby provádění kapacitních propočtů výrobních celků. Seznámí se specifickými podmínkami PRaM pro vybrané technologie výroby. Součástí výuky bude seznámení posluchačů s tzv. projektovým řízením, s platnými vyhláškami , normami a předpisy pro projektování, jakož i hospodářskými vztahy, uzavíráním smluv a vzájemnými vztahy partnerů ve výstavbě.

Povinná literatura:

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2. [2] BĚLOHOUBEK, P. Investice a výrobní systémy I. , 1. vydání, Brno 2001: Inženýrské centrum Brno, ISBN 80-86308-07-3, 84 s. [3] ZELENKA, A. & KRÁL, M. Projektování výrobních systémů, 1. vyd., Praha 1995: Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-01302-2, 365 s. [4] DOLANSKÝ, V. & MĚKOTA,V. & NĚMEC.V. Projektový management, 1. vyd., 1996, Praha: Grada Publishing, s. 376, ISBN 80-7169-287-5.

Doporučená literatura:

[1] Internet: http://roboter.industrienet.de/ [2] Internet: http://www.mmspektrum.cz [3] Technik, časopis

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1. Úvod do oblasti projektování robotizovaných technologických systémů. 2. Projektování výrobních systémů - základní pojmy, materiálové toky, kritické cesty ap. 3. Navrhování RTP (RTK) a výrobních seskupení s PRaM. 4. Analýza pracovišť vhodných pro robotizaci, kritéria pro výběr PR a dalších zařízení. 5. Projektová dokumentace, hospodářské vztahy, vyhlášky, normy a ekonomická analýza RTP. 6. Bezpečnost, hygiena a ergonomie pracovišť s PR, spolehlivost a diagnostika robotizovaných systémů. 7. Robotizace v technologii obrábění, technologičnost součástí, manipulace s polotovary, výrobky a nástroji, navrhování pracovišť s PR. 8. Robotizace ve tváření, technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR 9. Robotizace obloukového a bodového svařování, technologičnost součástí, manipulace s materiálem, návrh pracovišť s PR. 10. Robotizace montážních činností, technologičnost součástí, orientace a vychystávání součástí před montáži, manipulace s materiálem, návrh montážních pracovišť s PR. 11. Robotizace povrchových úprav, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. 12. Robotizace ve slévárenství, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. 13. Možnosti aplikací prostředků robotizace v hutních provozech. 14. Další směry a možnosti aplikací průmyslových robotů. 15. Závěrečná přednáška. Doplnění k jednotlivým tématům podle požadavků studentů. Zápočet. Týden Náplň cvičení 1. Seznámení se s požadavky pro zkoušku a cvičení. 2. Příklady řešení RTP, předpisy pro projektování. 3. Zadání pro vypracování semestrální práce ze cvičení. 4. Příklady řešení RTP. 5. Vypracovávání rešerší k zadané problematice. 6. Kapacitní propočty výrobních zařízení. 7. Test č.1 (0 až 8 bodů). Pokračování ve zpracovávání semestrální práce. 8. Zařízení pro operační a mezioperační manipulaci. 9. Řešení bezpečnosti práce na pracovištích RTP. 10.Obsah technologické dokumentace pracoviště RTP. 11.Kalkulace nákladu. Zpracovávání samostatné práce 12.Ekonomické hodnocení projekčního řešení. 13.Dokončení zadané semestrální práce. 14.Test č. 2 (max. 8 bodů). Předvádění semestrálních prací. Diskuse k řešení. Hodnocení. 15.Zápočet. Otázky: 1. Projektování výrobních systému s PRaM - popište a definujte základní pojmy, projekt, technologické projektování, materiálové toky, kritické cesty. 2. Fáze projektu. Zásady při přípravě projektu. Řešení RTP a výrobních seskupení s PRaM, struktura robotizovaných pracovišť a potřebných periferií. 3. Rozbor výrobního programu, technologické postupy, manipulovatelnost předmětu, volba strojů a ostatního zařízení ? Věcný obsah procesu projektování. 4. Co obsahuje analýza pracovišť vhodných pro robotizaci, jaká jsou kritéria pro výběr PR a charakteristiky základních typů robotů ? 5. Rozbor současného stavu pracoviště, dispozice rozmístění ploch výrobních strojů, PRaM a periferií, kapacitní propočty. Časové fondy. Objem produkce 6. Obsah projektové dokumentace, vyhlášky, normy, předpisy, hospodářské vztahy obsah smlouvy o dílo a vzájemné vazby. Umístění stavby, lokalita, vliv na okolí. 7. Projektová příprava staveb, obsah projektové dokumentace RTP, technologická část projektu. Projektové cíle. Řízení projektových prací. Realizace projektu. 8. Zdroje financování investic. Za hotové, na úvěr a leasing. Doba návratnosti investic. Metody a kriteria hodnoceni efektivnosti. Investiční náklady a jejich členění. 9. Využití výpočetní techniky při zpracovávání projektů. Automatizované systémy projektování, plánování, příprava a realizace investic. 10. Bezpečnost a hygiena práce ve výrobních systémech s PRaM, uveďte rozdíly mezi jednotlivými technologiemi. Bezpečné vzdálenosti, ergonomie, exhalace, záření ap 11. Příklady použití PRaM v manipulaci s materiálem, skladování, operační a mezioperační dopravě. Mobilní robotický systém. 12. Projektování RTP v technologiích obrábění, technologičnost a manipulovatelnost součástí, možnosti nasazování PraM. Příklady pro různé typy součástí. 13. Projektování RTP v technologiích broušení a odbrušování přebytečných částí výrobků. Specifické podmínky technologie broušení. Příklady aplikací. 14. Projektování montážních procesů s využitím PRaM, typy montážních robotů, zvláštnosti dané technologie, charakteristické parametry PRaM, příklady aplikací. 15. Projektování výrobních systémů s PR v technologiích plošného tváření, základní charakteristické parametry PRaM, příklady aplikací. 16. Projektování výrobních systémů s PR v technologiích objemového tváření, základní charakteristické parametry PRaM, příklady aplikací. 17. Projektování robotizovaných výrobních systémů obloukového svařování, specifické podmínky technologie, charakteristické parametry PRaM, příklady aplikací. 18. Projektování robotizovaných výrobních systémů bodového svařování, specifické podmínky dané technologie. Charakteristické parametry PRaM, příklady aplikací. 19. Projektování systémů s PR v povrchových úpravách, zvláštní podmínky pro nasazení robotů, charakteristické parametry PRaM, příklady aplikací. 20. Trendy rozvoje robotizace, využití robotů na pracovištích s progresivními technologiemi. Příklady aplikací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 34 (34) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 12  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 2  0 3
        Zkouška Zkouška 66 (66) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 66  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.