354-0522/02 – Production, Running and Testing of Industrial Robots (VPZPR)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+2
Part-time Graded credit 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Vyhodnotit stav výrobního systému s průmyslovými roboty, jeho spolehlivost a možnosti diagnostiky jeho jednotlivých komponent. Posoudit stav a předikovat jeho vývoj. Stanovit hranice použitelnosti jednotlivých zařízení. Doporučit postupy údržby a nápravných opatření na provozovaných zařízeních a robotech.

Teaching methods

Summary

V předmětu se posluchači seznámí s výrobou komponent robotů a z jejich montáží. Na praktických modelech bude prováděna demontáž a montáž jednotlivých uzlů a některých celků PR. Zásady uvádění PR do provozů, jejich poloprovozní vyzkoušení, uvádění do provozů a vlastní provoz. Některé postupy zkoušení PR u výrobce a v provozu. Prohloubí se znalosti o spolehlivosti a budou studovány progresivní metody údržby, jako je preventivní údržba, údržba podle skutečného stavu a další, např. údržba orientovaná na provozní spolehlivost (RCM), totální produktivní údržba (TPM), založena na monitorování skutečného technického stavu (CM) a řešení údržby vycházející z modelu automatizovaného systému řízení údržby (CMMS).

Compulsory literature:

[1] BURKOVIČ, Jan :. Provoz a údržba RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 95 s. ISBN 80-248-1222-3. [2] SMRČEK, Juraj :.Prevádska a údržba automatizovaných zariadení. 1. vydání. Košice, Elfa s.r.o.1996. 50 s. ISBN 80-88786-25-8. [3] BECKMANN, G. Optimálné metody údržby, 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1990, 224 s.ISBN 9-80-05-00657-8 [

Recommended literature:

[1]BIGOŠ,P. & PIDÁNY,J. Prevádzková spoľahlivosť. 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1987, 280 s. [2] Janoušek,I.&Kozák,J.&Taraba,O.: Technická diagnostika. 1. vyd. Praha: SNTL Praha, 1988. s. [3]ČSN IEC 50(191) Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Vydal Federální úřad pro normalizaci a měření 9/1993. 168 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek a cvičení 1. Základní pojmy. Obsah předmětu. Cvičení: Úvod , seznámení s požadavky a procvičení základních pojmů. 2. Problematika výroby průmyslových robotů a komponent potřebných pro robotizaci.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 50  0 3
        Written exam Written test 40  0 3
        Other task type Other task type 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.