361-0015/01 – Steam Boilers ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Vilimec
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 16+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Stavba kotlů. Volba typu, velikosti a parametrů kotle, funkce a rozdělení kotlů, ohřev napájecí vody, ohřev vzduchu, napájecí voda pro kotel. Kotle na odpadní teplo a pro likvidaci odpadů. Tepelná bilance kotle, výrobní teplo, účinnost. Výpočet a volba ohříváku vzduchu, postup tepelného výpočtu kotle. 2. Ohniště kotle. Volba a konstrukce ohniště roštového, práškového a fluidního kotle. Stěny ohniště. Ohniště přetlakové a podtlakové, volba a konstrukce fluidního roštu. Návrh a výpočet ohniště roštového, práškového, fluidního kotle, na kapalná a plynná paliva. Zatížení ohniště, teplota na konci ohniště, Gravičova metoda, pásmový výpočet ohniště. 3. Výparník kotle s přirozenou cirkulací. Řazení ploch, funkce bubnu, schema zapojení, vybavení zákonným a pojistným zařízením. Výpočet: přirozené cirkulace, separace, účinnost separace páry a vody, hydraulický výpočet kotle, návrh napaječky. 4. Výparník kotle s nucenou cirkulací. Typy výparníků, hydrodynamika varnice, řazení ploch kotle, pojistné zařízení. Stabilita proudění, kriterium stability varnic. Hydraulický výpočet, návrh napáječky a oběhového čerpadla. 5. Přehřívák a přihřívák páry. Dělení a návrh přehříváků a přihříváků, jejich konstrukce, charakteristika. Řazení přehříváků a přihříváků. Výpočet hydraulické nerovnoměrnosti v paralelních trubkách přehříváků a přihříváků. Teplota stěny trubky. 6. Ohřívák vody a vzduchu. Volba a konstrukce ohříváku vody a vzduchu, umístění v kotli, abrase. Výpočet eroze, koroze - nízko a vysokoteplotní. 7. Aerodynamický výpočet kotle. Výpočet na straně paliva, vzduchu, vody, spalin. Aerodynamika fluidní vrstvy. Určení velikosti ventilátoru a komína. 8. Příprava a doprava paliva. Tuhé, kapalné a plynné palivo a odpady. Návrh pomocných zařízení. 9. Tepelné namáhání částí kotlů. Volba materiálu, creep, perlitické a austenitické oceli pro vysoké teploty. Dovolené a přídavné tepelné nbamáhání. Výpočet životnosti částí kotle. 10. Regulační obvody. Vliv tlaku a regulace teploty. Blokové schéma, statické a dynamické charakteristiky, stabilita obvodu. 11. Dynamika a najíždění. Výparníku, bubnu, přehříváku a přihříváku, varného systému jako celku, vzducho- spalinového traktu. 12. Regulace spalování. U pevného paliva, plynu a topného oleje, kombinovaného ohniště, s hlediska minimalizace plynných a tuhých emisí. 13.Regulace teploty přihřáté a přehřáté páry. Na straně spalin, na straně páry, u kotlů na odpadní teplo. 14. Regulace podtlaku v ohništi a hladiny vody. U kotlů s ohništěm, u kotlů na odpadní teplo, u malých a velkých kotlů. 15. Najíždění a odstavování kotle. Ze a do studeného stavu, z a do teplého stavu, havarijní odstavování, přejímky kotlů.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner