361-0015/01 – Steam Boilers ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Vilimec
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 16+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Stavba kotlů. Volba typu, velikosti a parametrů kotle, funkce a rozdělení kotlů, ohřev napájecí vody, ohřev vzduchu, napájecí voda pro kotel. Kotle na odpadní teplo a pro likvidaci odpadů. Tepelná bilance kotle, výrobní teplo, účinnost. Výpočet a volba ohříváku vzduchu, postup tepelného výpočtu kotle. 2. Ohniště kotle. Volba a konstrukce ohniště roštového, práškového a fluidního kotle. Stěny ohniště. Ohniště přetlakové a podtlakové, volba a konstrukce fluidního roštu. Návrh a výpočet ohniště roštového, práškového, fluidního kotle, na kapalná a plynná paliva. Zatížení ohniště, teplota na konci ohniště, Gravičova metoda, pásmový výpočet ohniště. 3. Výparník kotle s přirozenou cirkulací. Řazení ploch, funkce bubnu, schema zapojení, vybavení zákonným a pojistným zařízením. Výpočet: přirozené cirkulace, separace, účinnost separace páry a vody, hydraulický výpočet kotle, návrh napaječky. 4. Výparník kotle s nucenou cirkulací. Typy výparníků, hydrodynamika varnice, řazení ploch kotle, pojistné zařízení. Stabilita proudění, kriterium stability varnic. Hydraulický výpočet, návrh napáječky a oběhového čerpadla. 5. Přehřívák a přihřívák páry. Dělení a návrh přehříváků a přihříváků, jejich konstrukce, charakteristika. Řazení přehříváků a přihříváků. Výpočet hydraulické nerovnoměrnosti v paralelních trubkách přehříváků a přihříváků. Teplota stěny trubky. 6. Ohřívák vody a vzduchu. Volba a konstrukce ohříváku vody a vzduchu, umístění v kotli, abrase. Výpočet eroze, koroze - nízko a vysokoteplotní. 7. Aerodynamický výpočet kotle. Výpočet na straně paliva, vzduchu, vody, spalin. Aerodynamika fluidní vrstvy. Určení velikosti ventilátoru a komína. 8. Příprava a doprava paliva. Tuhé, kapalné a plynné palivo a odpady. Návrh pomocných zařízení. 9. Tepelné namáhání částí kotlů. Volba materiálu, creep, perlitické a austenitické oceli pro vysoké teploty. Dovolené a přídavné tepelné nbamáhání. Výpočet životnosti částí kotle. 10. Regulační obvody. Vliv tlaku a regulace teploty. Blokové schéma, statické a dynamické charakteristiky, stabilita obvodu. 11. Dynamika a najíždění. Výparníku, bubnu, přehříváku a přihříváku, varného systému jako celku, vzducho- spalinového traktu. 12. Regulace spalování. U pevného paliva, plynu a topného oleje, kombinovaného ohniště, s hlediska minimalizace plynných a tuhých emisí. 13.Regulace teploty přihřáté a přehřáté páry. Na straně spalin, na straně páry, u kotlů na odpadní teplo. 14. Regulace podtlaku v ohništi a hladiny vody. U kotlů s ohništěm, u kotlů na odpadní teplo, u malých a velkých kotlů. 15. Najíždění a odstavování kotle. Ze a do studeného stavu, z a do teplého stavu, havarijní odstavování, přejímky kotlů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner