361-0022/02 – Environment Protection Techniques ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systém životního prostředí, složky a činitelé prostředí. Vnější prostředí, škodliviny v ovzduší a jejich šíření. Emisní a imisní limity, zákony a hygienické předpisy. 2. Vnitřní prostředí a jeho mikroklimatičtí činitelé. Kontrola a měření kvality vnitřního prostředí, hygienické předpisy a normy. 3. Tepelné vlastnosti budov, sluneční sálání, prostup tepla stěnou, výpočet tepelné zátěže. Výpočet spotřeby tepla a chladu, hodnocení budov. 4. Vzduchotechnická zařízení pro úpravu vnitřního klimatu, větrání a bilance větraných prostorů, větrací soustavy, jejich dimenzování. Klimatizace vzduchu, úpravy vlhkého vzduchu, zimní a letní provoz klimatizace, dimenzování zařízení. Nucené větrání, ventilátory, vzduchové sítě. Vytápění vnitřních prostorů, vytápěcí soustavy a jejich součásti. 5. Odlučování tuhých příměsí z proudu vzdušiny, principy a použití suchých a mokrých mechanických odlučovačů, elektrické odlučovače, filtry. Odstraňování plynných škodlivin (emisí). 6. Zdroje hluku a vibrací, šíření zvuku, snižování hluku, vibrací. Měřící metody. 7. Základní pojmy osvětlení. Osvětlení přirozené a umělé. Světelné zdroje a jejich aplikace. Způsoby měření osvětlení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner