361-0035/04 – Heat Transfer (STep)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will intimately learn about types of heat transfer - conduction, convection and radiation. These knowledges are essential for right understanding of other special lessons of the study programme “Fire Protection and Industrial Safety”.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course continues on the subject "Thermomechanics". The subject insightfully deals with types of heat transfer, steady-state/unsteady-state one/multi dimensional conduction, natural and forced convection, radiative heat transfer. The knowledges can be applied to the calculation of radiant heat load for a building, expert opinions etc.

Compulsory literature:

HOLMAN, J., P., Heat Transfer, 1. Title. New York: SNTL/ALFA, 1981. 570 s.

Recommended literature:

[1] ŠORIN, S. Sílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1968. 398 s. [2] SAZIMA, M., KMONÍČEK, V., SCHNELLER, J. a kol. Teplo. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989. 592 s. ISBN 80-03-00043-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Druhy přenosu tepelné energie, základní pojmy a zákony. Fourierova diferenciální rovnice vedení tepla, podmínky jednoznačnosti - Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou jednoduchou i složenou. - Stacionární vedení a prostup tepla homogenní neomezenou stěnou válcovou, jednoduchou i složenou. Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. - Význam tepelné izolace, izolační materiály, postup při návrhu tepelné izolace. - Žebrování jako prostředek ke zvýšení odvodu tepla. - Přestup tepla při proudění tekutin bez změny skupenství. Teorie podobnosti, tvary kriteriálních rovnic při volné a vynucené konvekci. Proudění ve štěrbinách. - Součinitel přestupu tepla při změně skupenství. Problémy spojené s kondenzací páry či varu kapaliny. - Nestacionární vedení a prostup tepla, popis děje, nejznámější způsoby řešení úloh. Numerická metoda konečných rozdílů - rovnice pro vnitřní a okrajové vrstvy. - Nestacionární vedení tepla složenou stěnou. Vícerozměrné vedení. Stabilita a konvergence řešení. - Základní zákony záření tělesa absolutně černého. Šedé těleso, záření skutečných těles. Přenos tepla zářením v dokonale průteplivém prostředí. - Přenos tepla mezi tělesy libovolně umístěnými v prostoru. Součinitel ozáření. - Použití stínících stěn. Základní poznatky k záření plynů a plamene. - Výměníky tepla, druhy a použití. Výpočet výměníků tepla. Tepelné trubice, chladící věže. - Třídění a složení paliv. Základy termochemie, slučovací tepla, spalné teplo a výhřevnost. Hmotnostní bilance při spalování pevných a kapalných paliv. - Hmotnostní bilance při dokonalém spalování plynných paliv. Maximální obsah oxidu uhličitého ve spalinách, určování přebytku vzduchu, adiabatická spalovací teplota.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 9  0
                Written exam Written test 18  0
                Other task type Other task type 3  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 52  0
                Oral Oral examination 18  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner