361-0050/01 – Liquidation and Waste Utilization (LVO)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, hydromechanika, průmyslová energetika a technologie ochrany životního prostředí.

Teaching methods

Summary

The main interest will be given to the utilisation of waste in the industry. By-products utilisation, Biomass

Compulsory literature:

JUCHELKOVÁ, D.: Likvidace a využití odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. HERČÍK, M., LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1993. Ročenky Ministerstva životního prostředí České republiky Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, http://www.topinfo.cz, http://www.skladka.cz) TÖLGYESSY, J., PIATRIK, M.: Ochrana prostredia v priemysle. Bratislava: VTEL, 1989.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Odpadní látky, druhy a zdroje vzniku. - Legislativa související s problematikou nakládáním s odpadem. - Skládkování odpadů. Konstrukce moderních skládek. - Kompostování odpadů. Odpady z čistíren odpadních vod. - Recyklace odpadů, meze recyklace. - Definice a rozdíly mezi druhy odpadů a metodami nakládání s nimi. Hodnocení a stanovení rizik. - Termická likvidace odpadů. Fluidní spalování. Roštové a rotační pece. - Biomasa. Dřevní odpad- vlastnosti, množství, způsoby využívání. - Radioaktivní odpady (RAO) - vlastnosti, třídění, množství. - Ukládání RAO. Spalování RAO. - Specifika nemocničního a toxického odpadu. - Koncepce moderní spalovny průmyslového odpadu. - Koncepce moderní spalovny komunálního odpadu. - Čištění spalin - Zachycení oxidů síry, dusíku, halogenů, těžkých kovů a par a dalších škodlivin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering (10) Power Systems K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner