361-0054/01 – Air Pollution Control in Industry ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vnější ovzduší, jeho složení a kvalita. Vznik škodlivin v atmosféře a mechanizmus jejich šíření. Transfer emisí plynných, aerosolů, spad tuhých částic. Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení technických parametrů zdrojů. 2. Legislativa ochrany ovzduší. ČS normy a předpisy, emisní limity pro průmyslové a komunální zdroje, NKP škodlivin. 3. Plynné emise a jejich minimalizace. Vznik plynných škodlivých emisí u typických spalovacích zařízení v průmyslu ( energetika, spalovny, chemický a hutní průmysl). Odsiřovací metody, jejich princip a aplikace (suché, mokré,regenerační, absorbční aj.). Redukce emisí NOx, HCl a dalších. Technická řešení prostředků k omezení plynných emisí. Minimalizace tvorby škodlivin úpravami technologie. Metodika měření emisí plynných škodlivin: principy metod, přístrojová technika pro periodická a kontinuální měření. 4. Emise tuhých částic a jejich snižování: zdroje emisí a jejich výpočet. Základní parametry průmyslových odlučovacích zařízení ( odlučivost, hutnost, tlaková ztráta, vliv změny vstupních podmínek). Řazení odlučovačů. Odlučovací principy pro odlučování tuhých částic. Suché mechanické odlučovače: gravitační, setrvačné (žaluziové, odstředivé, cyklonové, multicyklony), rotační odstředivé. Elektrické odlučovače. Výpočet odlučivosti, řešení suchých a mokrých EO, provozní charakteristiky, použití. Filtry: odlučivost, vlastnosti a aplikace filtrů, filtrační materiály, čištění filtrů, používané typy v průmyslu a energetice. 5. Metody měření a kontroly tuhých emisí: gravimetrická metoda - její princip a použití. Elektrické metoda. Analýza a hodnocení zachycených prachů (granulometrie, složení). 6. Ochrana vnitřního ovzduší. Požadavky na kvalitu, způsoby a metodika měření jakosti vnitřního prostředí pro různé podmínky lidské činnosti. Přípustné imisní koncentrace škodlivin, NKP - nejvyšší přípustná koncentrace. Snižování prašnosti v hutních prrovozech a v důlních dílech (důlní odlučovače, separátní větrání, úprava vnitřního, klimatu). Metody měření kvality ovzduší v dolech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering (10) Power Systems K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner