361-0070/01 – Distributions Systems in Industrial Plants ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KYS20 doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen 1. Základní poměry při proudění plynů a kapalin. Izotermické a adiabatické proudění. Výpočet tlakové ztráty. 2. Pevnostní výpočet potrubí. Vnitřní přetlak, vnější zatížení a přídavné zatížení. 3. Výpočet průřezu potrubí, návrh potrubí. Klasifikace dle ČSN: jmenovitá světlost - DN, jmenovitý tlak - PN, pracovní stupně. 4. Tepelné ztráty a volba tloušťky izolace. provedení a materiály. 5. Jednotlivá zařízení potrubních rozvodů, dilatace a jejich kompenzace, zabezpečovací zařízení. Vedení rozvodů - zemní, kolektory, - nadzemní, nosné konstrukce. 6. Koroze potrubí, příčiny a způsoby ochrany, aktivní a pasivní. 7. Materiály potrubí. Ocelová potrubí, potrubí z plastických hmot, keramická potrubí. 8. Rozvody podle nositele energie. Rozvody topných a technických plynů,páry a horké vody, pitné a průmyslové vody, topných olejů. Specifické požadavky. 9. Základní měřené veličiny a měřicí přístroje. 10. Uvádění rozvodů do provozu. Zkoušky a přejímky. Provozní předpisy a ČSN.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner