361-0076/01 – Utilization of Waste Heat ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KYS20 doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 11+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen Náplň přednášky 1.týden: Sekundární zdroje energie. Rozdělení, charakteristiky, podmínky pro hospodárné využívání. Odpadní teplo. Využívání chemického tepla pevných látek. 2.týden: Využití chemického tepla kapalných a plynných sekundárních zdrojů. 3.týden: Využití citelného tepla pevných látek. Suché hašení koksu, využití citelného tepla strusky. 4.týden:Citelné teplo plynných látek. Kotle na odpadní teplo. Základní charakteristiky a typy. 5. týden: Tepelný výpočet jednotlivých teplosměnných ploch. 6. týden: Citelné teplo kapalných sekundárních zdrojů. Využití tepla chladící vody. Systémy s výměníkem tepla, využití pomocí tepelného čerpadla. 7. týden: Odpadní potenciální energie, možnosti využití. Expanzní turbiny. Základní výpočet .Využití odpadního tepla při spalování odpadů. 8. týden: Energetické hospodářství a ekonomika energetiky: Ekonomika energetického hospodářství. Investiční náklady Výrobní náklady. Tok peněz - Cash-flow. Hodnocení investic 9. týden: . Zdroje a spotřeba energie v ČR. Obsah a cíle ekonomiky energetiky. Celkové hodnocení hospodaření s energií státu. Tok energie, zušlechťování, doprava a rozvod, užití na místě spotřeby. Celková účinnost. Způsoby zušlechťování energie. Schémata a účinnosti. 10. týden: Rozvod a doprava. Porovnání různých způsobů, optimalizace 11. týden: . Využití na místě spotřeby. Zařízení pro tepelné účely, pro pohonné účely. Vánoční prázdniny. 12. týden: Organizace a prostředky řízení energetického hospodářství. Tepelné bilance a energetické charakteristiky. Normování spotřeby energie. Optimalizace řízení. 13. týden: Časová rezerva. Tématický plán cvičení Týden Náplň cvičení 1. a 2. týden: Návrh parametrů spalovací turbiny pro využití odpadního tepla topného plynu. Cvičí Ing. Duda. 1. program - max. 5 bodů. 3.až 5. týden: Návrh kotle na odpadní teplo spalin spalovací turbiny z programu č. 1. Výpočet jednotlivých teplosměnných ploch. Cvičí Ing. Duda. 2. program - max.10 bodů. 6. a 7. týden: Vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice dle programů č. 1 a 2. Cvičí Ing. Míka CSc. 3.program - max. 10 bodů. 7. a 8.týden: Stanovení energetické charakteristiky spotřebiče energie. Cvičí Ing. Míka CSc. 9. a 10. týden Hospodárné dělení výkonu podle energetických charakteristik. . Cvičí Ing. Míka CSc. 4. program -max. 5 bodů. 11. a 12. týden: Časová rezerva a zápočty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner