361-0079/01 – Nuclear Energetics (JE)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět zrušen Předmět navazuje na termomechaniku a hydromechaniku. Studenti se seznámí se základy jaderné fyziky, jaderné energetiky, vývinu tepla v jaderných reaktorech. Dále budou probrány základy regulace jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, typy reaktorů, jaderně energetický cyklus, technologické okruhy, parní generátory, čerpadla turbíny na sytou páru a základy termonukleární fyziky. Tvůrčí myšlení je rozvíjeno při výpočtech a experimentech. Experimentální cvičení jsou zajištěna na školním jaderném reaktoru jaderně fyzikální fakulty ČVUT v Praze. Cílem předmětu je získání základní poznatků z oboru jaderně energetických zařízení, tak aby získal absolvent ucelenou představu o tomto oboru energetiky.

Compulsory literature:

1.J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s. 2.F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s. 3.J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s. 4.F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s. 5.R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80- 01-00164-4. 166s. 6.http://www.fs.vsb.cz/KE

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Fyzikální základy, stavba elektronového obalu a atomového jádra, jaderné síly, stabilita jader. - Radioaktivní přeměny, zákon radioaktivního rozpadu, typy jaderných reakcí, vlastnosti neutronů. - Neutronové jaderné reakce, pravděpodobnost jaderných reakcí, účinné průřezy, mikroskopický a makroskopický, řetězová reakce. - Bilance neutronů v jaderném reaktoru, neutronový tok, rozdělení tepelného toku v aktivní zóně, průběh teplot v palivovém článku. - Regulace výkonu jaderného reaktoru, otrávení aktivní zóny, vyhořívání paliva, kritická rovnice reaktoru, zpožděné neutrony, jodová jáma - Materiály jaderných zařízení, jaderná paliva, moderátory, chladiva, palivový cyklus jaderné energetiky, palivové články a kanály, typy a rozdělení jaderných zbraní, historie jaderné energetiky. - Typy jaderných reaktorů, plynem chlazené reaktory, vysokoteplotní reaktory, palivové kulové články, regulace. - Vodou chlazené tlakovodní reaktory, koncepce reaktoru VVER 440 a 1000, varné reaktory, kanálové reaktory černobylského typu, mobilní jaderné reaktory v ponorkách a lodích. - Reaktory s rychlými neutrony, regulace, vlastnosti chladiv a soudobé koncepce a trendy ve vývoji. - Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování. - Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy, kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, bezpečnostní kontejmenty. - Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace a větrání. - Turbíny na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regulace a najíždění jaderné elektrárny, fyzikální a energetické spouštění, jaderné teplárenství. - Jaderné odpady, transmutace, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu, základy termonukleární fyziky a energetiky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.