361-0079/02 – Nuclear Energetics (JE)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět zrušen Předmět navazuje na termomechaniku a hydromechaniku. Studenti se seznámí se základy jaderné fyziky, jaderné energetiky, vývinu tepla v jaderných reaktorech. Dále budou probrány základy regulace jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, typy reaktorů, jaderně energetický cyklus, technologické okruhy, parní generátory, čerpadla turbíny na sytou páru a základy termonukleární fyziky. Tvůrčí myšlení je rozvíjeno při výpočtech a experimentech. Experimentální cvičení jsou zajištěna na školním jaderném reaktoru jaderně fyzikální fakulty ČVUT v Praze. Cílem předmětu je získání základní poznatků z oboru jaderně energetických zařízení, tak aby získal absolvent ucelenou představu o tomto oboru energetiky.

Compulsory literature:

1.J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s. 2.F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s. 3.J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s. 4.F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s. 5.R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80- 01-00164-4. 166s. 6.http://www.fs.vsb.cz/KE

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Fyzikální základy, stavba elektronového obalu a atomového jádra, jaderné síly, stabilita jader. - Radioaktivní přeměny, zákon radioaktivního rozpadu, typy jaderných reakcí, vlastnosti neutronů. - Neutronové jaderné reakce, pravděpodobnost jaderných reakcí, účinné průřezy, mikroskopický a makroskopický, řetězová reakce. - Bilance neutronů v jaderném reaktoru, neutronový tok, rozdělení tepelného toku v aktivní zóně, průběh teplot v palivovém článku. - Regulace výkonu jaderného reaktoru, otrávení aktivní zóny, vyhořívání paliva, kritická rovnice reaktoru, zpožděné neutrony, jodová jáma - Materiály jaderných zařízení, jaderná paliva, moderátory, chladiva, palivový cyklus jaderné energetiky, palivové články a kanály, typy a rozdělení jaderných zbraní, historie jaderné energetiky. - Typy jaderných reaktorů, plynem chlazené reaktory, vysokoteplotní reaktory, palivové kulové články, regulace. - Vodou chlazené tlakovodní reaktory, koncepce reaktoru VVER 440 a 1000, varné reaktory, kanálové reaktory černobylského typu, mobilní jaderné reaktory v ponorkách a lodích. - Reaktory s rychlými neutrony, regulace, vlastnosti chladiv a soudobé koncepce a trendy ve vývoji. - Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování. - Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy, kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, bezpečnostní kontejmenty. - Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace a větrání. - Turbíny na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regulace a najíždění jaderné elektrárny, fyzikální a energetické spouštění, jaderné teplárenství. - Jaderné odpady, transmutace, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu, základy termonukleární fyziky a energetiky

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner