361-0099/01 – Environment Protection Techniques (TOZ)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Michael Lichý, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIH90 doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obsah tohoto předmětu lze rozdělit na tři části:1. Životní prostředí, 2. Základy ochrany ovzduší, 3. Základy techniky vnitřního prostředíPrvní část je chápána jako úvod do studia a má poskytnout základní znalosti a orientaci v posuzování či rozhodování v široké oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Při přípravě předmětu byla akceptována skutečnost, že předměty

Teaching methods

Summary

Obsah tohoto předmětu lze rozdělit na tři části:1. Životní prostředí, 2. Základy ochrany ovzduší, 3. Základy techniky vnitřního prostředíPrvní část je chápána jako úvod do studia a má poskytnout základní znalosti a orientaci v posuzování či rozhodování v široké oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Při přípravě předmětu byla akceptována skutečnost, že předměty týkající se vod a odpadů jsou v následujícím semestru přednášeny samostatně.V rámci druhé části budou poskytnuty základy technického řešení ochrany ovzduší. Výuka bude směrována především k praktické stránce problematiky, tj. k legislativě, vlastnostem znečišťujících látek, měření a výpočtu emisí a základním způsobům minimalizace emisí.Třetí část bude věnována základům větrání, klimatizace a vytápění a dále pak problematice hluku a záření.

Compulsory literature:

Herčík M.: Životní prostředí. Skripta VŠB - TU Ostrava . Ostrava. 19972. Smolík J.: Technika prostředí, Praha, SNTL 19853. Nový R.: Technika prostředí. Skripta ČVUT Praha. 20004. Palatý J. a kol.: Základy ochrany prostředí, Praha, Ediční střed. VŠCHT, 19935. Lichý M.: Snižování prašnosti v hlubinných dolech ,skripta, Ostrava, VŠB-TU, 1997. Nový R.: Hluk a otřesy, skripta, Praha, ČVUT, 1993.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Úvod do problematiky. Obsah předmětu. Literatura. Specifikace současných problémů ochrany životního prostředí. Základní pojmy a vztahy. - Energie a životní prostředí. Zdroje energie. - Legislativa. Řízení péče o životní prostředí v ČR. Enviromentální audit. - Ochrana ovzduší,základní vztahy, pojmy a legislativa,především zákon 309/91 a vyhláška 117/97. REZZO. - Vnější ovzduší, jeho složení a kvalita. Atmosféra. Zvrstvení atmosféry. - Emise, imise, konverze, rozptyl a transfer škodlivin - Hlavní znečišťovatelé ovzduší. Znečišťující látky a jejich vlastnosti. - Vzduchotechnické potrubí a příslušenství. Komíny. Proudění vzduchu potrubím. - Ventilátory. Třídění, funkce a konstrukce, charakteristiky a regulace. - Vznik a vlastnosti tuhých znečišťujících látek. Minimalizace emisí v odlučovacích zařízeních. - Vznik a vlastnosti plynných znečišťujících látek. Minimalizace plynných emisí. - Emise spalovacích motorů a jejich snižování. - Základy techniky vnitřního prostředí - větrání, klimatizace, vytápění - Ochrana půdy. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Přípustné znečišťování půd. - Hluk. Základní pojmy a vztahy. Technické prostředky snižování hluku. Měření Ionizující záření. Druhy, jednotky, biologické účinky, přirozené a umělé zdroje.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.